Dernekten Haberler

BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDEKİ KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ -18.11.2019

TEMUDDER ÖNERİLER DOSYASI

 

GENEL DEĞERLENDİRME :Hazırlanan tasarıda birçok konuda standart belirleme, emsallere göre düzenleme yapma, mağduriyetlerin önlenmesi, hizmetler ilgili bir çok alanda boşlukların doldurulması öngörüldüğünden genel olarak OLUMLU bulunmuştur. Bu bağlamda, önerilen değişikliklerin de yapılması halinde hizmetin daha iyi yapılabileceği ve personelin çalışma azmini artıracağı değerlendirilmektedir.

MEVCUT TASLAK

ÖNERİLER

GEREKÇE

6775 SAYILI Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine dair Kanun ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve teşkilat yapısından çıkartılarak silahlı bir genel kolluk statüsü kazanmıştır. Bu değişiklik ile doğrudan ve her yönüyle İçişleri Bakanlığına bağlı kuruluş haline gelen Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının, Genelkurmay Başkanlığı ve Türk Silahlı kuvvetleri ile seferberlik ve savaş hali dışında herhangi bir bağı kalmamıştır. Bu kapsamda eskiden Türk Silahlı Kuvvetlerinin tabi olduğu mevzuata istinaden yürütülen hususlarda Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının İçişleri Bakanlığına bağlanmış olması nedeniyle çeşitli kanunlarla düzenleme yapılması gerekmektedir. Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerin tek merkezde kontrol edilebilmesi, karar alma ve uygulama, temsil ve yönetimde etkinliğe sahip, hızlı reaksiyon gösterecek ve müdahale edecek bir yapıya kavuşturulması, bu kapsamda personel görevlendirilmesi ve bu personelin özlük haklarının belirlenmesi amacıyla düzenleme yapılması ihtiyacı bulunmaktadır.

Diğer taraftan 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslar arası Koruma Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra ortaya çıkan gelişmeler ve uygulamada yaşanan sorunların ortadan kaldırılması göç yönetim sisteminin daha da güçlendirilmesi önem arz etmektedir.

 

Bu kapsamda kanun Teklifimiz ile;

 

 

----

 

-İkinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde zorunlu en az bekleme süresinin 2 yıla yükseltilmesi,

----

 

-Polis eğitim ve öğretim kurumları ile polis moral eğitim merkezlerinde birim yöneticisi olarak görevlendirilen Birinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesindeki personel ile İl Emniyet Müdürü olarak görevlendirilen Birinci Sınıf Emniyet Müdürlerinin mali ve özlük haklar açısından emsalleriyle aralarında ortaya çıkan farkların ortadan kaldırılması,

-----

 

-Personelin ödüllendirilmesi hususunda İçişleri Bakanlığına bağlı genel kolluk arasında yeknesaklığın sağlanması,

------

 

-Komiser yardımcılığı sınavlarına müracaat için polis polis memuru, başpolis ve kıdemli başpolislerde aranan yaş şartının kaldırılması

-------

 

-Takviye kuvvet olarak diğer illere gönderilen çevik kuvvet birimlerine görevlendirildikleri il valiliğince sağlanan olanaklardan, takviye kuvvet görevlendirilen diğer personelin de yararlandırılması,

------

 

-Terörle mücadele sırasında alıkonulan veya kaybolan Emniyet Teşkilatı personeli ailelerinin, gaiplik kararı alınıncaya kadar her türlü sosyal hak ve yardımlardan yararlanmaya devam ederek mağdur olmamaları,

-------

 

-Teröristle mücadele ve sınır ötesi operasyonlar, uluslararası barışı destekleme kapsamındaki faaliyetler,üs bölgeleri gibi mahrum yerlerde görev yapan personelin tedavilerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Jandarma Komutanlığının envanterindeki ilaç ve tıbbı sarf maddelerini herhangi bir ücret ve katılım payı alınmaksızın kullanılması,

-------

 

-Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı personeline verilecek madalya ve ödüllere ilişkin usul ve esasların belirlenmesi,

-------

 

-Uzman Jandarmalardan branşı görevini yapamayacak derecede hastalığı olanlara branş değişikliği hakkı tanınması,

 

 

-İkamet izni başvurularının yoğunluğu nedeniyle nitelikleri İçişleri Bakanlığı aracı kurumlar vasıtasıyla başvuru işlemlerinin yapılabilmesine imkân sağlanması

 

 

 

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1-(Mülki idare amirleriyle ilgili)

 

 

MADDE 2-Madde ile,3201 sayılı Kanunun 13üncü maddesinde düzenleme yapılarak Özel Güvenlik Denetleme Başkanı ile Özel Hareket Başkanı görev unvanları “Başkanlık” branşı altında birleştirilmiş, yapılan düzenlemeye uygun olarak Başkanlıklarda 1inci meslek derecesindeki Birinci Sınıf Emniyet Müdürlerinin “Başkan”, 2.meslek derecesindeki Birinci Sınıf Emniyet Müdürlerinin ”Başkan Yardımcısı” olarak görevlendirilmesine imkan sağlanmaktadır. Böylece Başkanlık ve birimlerinin temsil, karar alma ve yönetimde etkinliği daha tecrübeli yönetici kadroların istihdam edilmesiyle sağlanabileceği öngörülmektedir.

------

 

-Madde ile ayrıca, İkinci Sınıf Emniyet Müdür rütbesindeki personelin ilçe emniyet olarak görevlendirildiği önemli ilçelerde hâlihazırda unvanı ilçe emniyet müdürü ve şube müdürü olan Üçüncü Sınıf Emniyet rütbesindeki personelin bu ilçelerde ilçe emniyet müdürü yardımcısı olarak görevlendirilmesine imkân sağlanması

-------

 

-MADDE 3-Madde ile,3201 Sayılı Kanunun 13üncü maddesinde yapılan değişikliğe uyumlu olarak Özel Güvenlik Denetleme Daire Başkanı ile Özel Harekat Daire Başkanı görev unvanları “Başkanlık” başlığı altında birleştirilmektedir.

--------

 

-MADDE 4-Madde ile,3201 Sayılı 55.maddesinde düzenleme yapılarak 2. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi eden personeli hizmetinden en iyi şekilde istifa edilebilmesi ve personelin kendini bir üst rütbenin gereklerine uygun şekilde yetiştirilmesi amacıyla, bir üst rütbeye terfi için bu rütbede zorunlu en az bekleme süresi bir yıldan iki yıla çıkarılmaktadır.

----------

 

Yüksek Değerlendirme Kurulunun kadro sayılarını aşmamak kaydıyla her yıl hizmet ihtiyacına göre amir rütbesinde bulunması gereken sayıyı belirleyebilmesi amaçlanmaktadır.

-------

 

Mevcut sistemde amir sınıfı personel, bir üst rütbeye terfi edebilmek için her rütbe geçişinde yazılı ve sözlü sınava girmektedir. Bu rütbe geçişi işlemleri görevde yükselme kapsamında olmadığından sınavlar ile hizmet içi eğitimler sadece üst düzey yöneticiliğe adım atacak Emniyet Amiri rütbesinden Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine terfide uygulanacak şekilde düzenlenmektedir.

 

Sözlü sınavın kaldırılması,

Değerlendirmede; yazılı sınav notu ile geçmiş yıllardaki performans notu ortalamasının birlikte değerlendirilmesi

 

Objektifliğin ve liyakatin tam  olarak sağlanması  için

-Başpolis ve kıdemli başpolis memurlarının komiser yardımcılığı rütbesine yükselmelerine ilişkin esaslar 3210 sayılı Kanunun geçici 29uncu maddesinde düzenlendiğinden maddedeki ilgili hükümler yürürlükten kaldırılmaktadır.

-------

------

-Mevcut durumda bulundukları rütbede 5 yıl süreyle terfi edemeyen Emniyet Amiri ve Emniyet Müdür rütbesindeki personel re’sen emekli edilmektedir. Yapılan düzenleme ile yetişmiş personel kaybının önüne geçmek için, hizmet ihtiyacı sebebiyle emekliye sevk edilmesi uygun görülmeyen fiili hizmet sürelerinin Yüksek Değerlendirme Kurulu Kararı ve Bakan onayı ile ikişer yıl periyotlarla toplam dört yıl olmak üzere uzatılabilmesine imkân sağlanmaktadır.

 

Tek seferde 4 yıl uzatılması

 

Personel üzerindeki tedirginliğin giderilip hizmete daha sıkı konsantre olması SAĞLANACAKTIR.

-Hizmet ihtiyacı sebebiyle göreve devam ettirilen personelden bu süre içerisinde kendi isteğiyle emekli olmak isteyenlerin hak kaybına uğramaması için re’sen emekli edilenlerle aynı haklara sahip olmaları hükme bağlanmaktadır.

------

------

MADDE 5-Madde ile , 3201sayılı Kanunun 86 ncı maddesinde düzenleme yapılarak Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin çeşitli ödüller ile taltif edilebilmesi, ödül ve madalya verilecek durumlar ile madalya, para ödülleri ve diğer ödüllerin bütçesinin belirlenmesi, emniyetin icra ettiği görevler açısından ödül verilecek durumların ortaya konulması amaçlanmaktadır.

Kanuna aşağıdaki cümle eklenmelidir.

“Taltif veya Ödül listeleri, Hazırlayan ilk birim tarafından personele duyurulur. Varsa şikayetler cevaplandırılır ve dosyaya konulur.” 

Suiistimali önlemek, şeffaflığı sağlayarak, muhtemel hataların ve haksızlıkların önlenmesi sağlanmalıdır.

MADDE 6-Çevik Kuvvet birimlerinin bağlı bulundukları kadrolardan diğer illere görevlendirilmeleri halinde beslenme ve barınma ihtiyaçları geçici görevli bulundukları il valiliğince karşılanmaktadır. Madde ile ,  3201 sayılı Kanunun ek 16 ncı maddesindeki düzenleme yapılarak çevik kuvvet dışında geçici olarak görevlendirilen diğer personeli de beslenme ve barınmasına ilişkin ihtiyaçların karşılanması öngörülmektedir.

--------

 

MADDE 7-Emniyet Genel Müdürlüğünün yeniden teşkilatlanması kapsamında, benzer iş yapan birimlerin birleştirilerek personel tasarrufu sağlanması, yalınlaştırma ve sadeleştirme amacıyla 3201 sayılı Kanunun ek 22 nci maddesi yürürlükten kaldırılmaktadır.

 

 

--------

 

MADDE 8Madde ile,3201 sayılı Kanunun ek 31inci maddesinde düzenleme yapılarak mali ve özlük haklar bakımından, büyükşehir olmayan illerde görevli il emniyet müdürleri, Ankara, İstanbul ve İzmir dışında görevli il emniyet müdürlerine; polis eğitim ve öğretim kurumları ile polis moral eğitim merkezlerinde birim yöneticisi olarak görevlendirilen Birinci Sınıf Emniyet Müdür rütbesindeki personel, polis başmüfettişlerine eşitlenerek aynı rütbede farklı birimlerde görev yapan birim yöneticileri açısından hak kaybı olmaması amaçlanmıştır.

Emniyet Hizmetleri Sınıfının Mali ve özlük haklarının Rütbelere göre belirlenmesi, buna göre her türlü özlük hakları, yan ödeme, makam ve diğer tazminatların 1.Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesi esas alınarak tespit edilmesi, Ankara, İstanbul,İzmir İl Emniyet Müdürleri ve takdir edilecek diğer makam unvanına ayrıca % itibariyle daha yükseğinin ödenebilmesi şeklinde  düzenleme yapılması

 

Eşitliğin sağlanması ve haksızlık ve mağduriyetlerin giderilmesi için,

Düzenlemenin unvana göre değil rütbeye göre yapılması, böylece ilgili tüm personel yararlanmış olacaktır.

MADDE 9-Madde ile,3201 sayılı Kanuna ek madde eklenerek Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görevli Emniyet Teşkilatı personelinden; terörle mücadele görevi sırasında veya bu görevlerden dolayı kaybolan veya alıkonulanların ailelerin mağdur edilmemesi amacıyla ilgili personel hakkında gaiplik kararı verilinceye kadar geçen süre içerisinde ailelerin personelin aylıklarını alabilmelerine ve her türlü sosyal hak ve yardımlardan yararlanabilmesine yönelik düzenleme yapılmaktadır.

--------

 

MADDE 10-Madde ile,3201 sayılı Kanunun geçici 26 ncı maddesindeki düzenleme yapılarak Polis Akademisinden mezun amirlerle, memurluktan amirliğe geçen personel arasındaki farklılığın kaldırılarak üniversite mezunu amirlerin (A) grubu, yüksekokul ve daha aşağı derecede eğitime sahip amirlerin (B) grubu amir sayılması sağlanmaktadır.

----------

 

MADDE 11-Madde ile,3201 sayılı Kanunun geçici 29 uncu maddesinde düzenleme yapılarak komiser yardımcılığı sınavlarına müracaat için polis memuru, başpolis ve kıdemli başpolislerde aranan yaş ve lisans şartının birçoğu fiilen komiser yardımcılığı rütbesi karşılığı görev unvanlarında çalıştırılan başpolis ve kıdemli başpolis memurlarının mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik düzenleme yapılmaktadır.

----------

 

MADDE 12-Madde ile, üst düzey personel ihtiyacının karşılanması amacıyla Kanunun yürürlük tarihinden itibaren on yıllık süre ile Birinci Sınıf Emniyet Müdürlerinin genel kadro sayısına oranın onbinde 35,İkinci Sınıf Emniyet Müdürlerinin oranının onbinde 50 olarak uygulanması öngörülmektedir.

Yüksek Değerlendirme Kurulu Kararı ile süresi uzatılanların asıl orana ve on yıl uygulanacak orana dahil olmaması

Hak sahiplerinin rütbe terfiinde önlerinin açık olduğunu bilmeleri performanslarını olumlu yönde etkiliyecektir.

MADDE 46-Madde ile, Emniyet Genel Müdürlüğünün yeniden yapılandırılması çerçevesinde Trafik Merkez kuruluşuna ilişkin hükümler yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

 

 

 

MADDE GEREKÇESİ

62-5253 sayılı Dernekler Kanununun 23 üncü maddesinde yapılan düzenleme ile dernek üyeliğine kabul edilenler ile üyeliği sona erenlerin bilgilerinin mülki idare amirliğine bildirilmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Madde ile, düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarih itibariyle devam eden üyeliklerin de mülki amirliğe bildirilmesine yönelik olarak altı aylık geçici bir süre öngörülmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61. Dernek işlemlerinin elektronik ortamda yapılabilmesine imkân tanımaktadır.

 

 

 

MADDE 62-5253 SAYLI Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Üyeliğe devam edenlerin bildirilmesi

GEŞÇİCİ MADDE 1-Dernekler, bu maddeye ihdas eden Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde, üyeliği devam edenlerin adını, soyadını,doğum tarih ve kimlik numarasını mülki idari amirliğe bildirmekle yükümlüdür.Bu yükümlülüğü yerine getirmeye yöneticiler hakkında 32nci maddenin birinci fıkrasının (I) bendi hükmü uygulanır.

 

 

 

 

62- (Teklifin 60. Maddesi ile de ilgilidir.)

3201 Sayılı Yasa’nın Ek 11. Maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Emniyet teşkilatı kadrosundan emekli olanlar, Türkiye Emekli Polis Memurları ve Polis Amirleri  (Komiserler ve Emniyet Amiri Derneği, Türkiye Emekli Emniyet Müdürleri Derneği, Türkiye Emniyet Mensubu Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği  kurabilirler. Bu dernekler tarafından Türkiye Polis Emeklileri, Şehit Yakınları ve Gazi Derneği Fedarasyonu kurulur. Federasyonun genel kurulu ve zorunlu organlarında emekli dernekleri 3/7, Şehit Yakınları ve Gazi Derneği 1/7 oranında temsil edilir.   Bu dernekler Kamu Yararına Çalışan Derneklerden sayılır. İsminde Polis, Emniyet,  Polis Şehitleri ve Polis Gazileri veya bunları çağrıştıracak dernek kurulamaz.

Bu madde ile ile getirilen özel düzenleme dışında,Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu’nun dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

(Genel Öneri 2.maddesi kapsamındadır)

 

3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununa aşağıdaki geçici 30. Madde eklenmiştir.

Geçici Madde 30 : Ek 11. Maddede yapılan değişiklik gereğince varlığı olmayan dernekler altı ay , federasyon 9 ay içinde kurulur. Mevcut Kamu Yararına Çalışan Polis Emeklileri Derneği ‘nin mal varlığı, bütün aktif ve pasifleri Federasyona devredilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derneklere üyeliğin elektronik ortamda yapılması ve bunu için alt yapı oluşturulması için altı aylık bir süre verilmesi,

2847 Sayılı Kanunda olduğu gibi, Genel Kolluk hakkında öneri konuları ile ilgili Genel bir kanuna ihtiyaç vardır. Ancak  bu kanun çıkıncaya kadar, öneride bulunulduğu gibi bir düzenleme yapılması alandaki dağınıklığı önleyecektir.

MADDE 90 Madde ile,7068 sayılı Kanunun 17nci maddesinde yapılan düzenlemeyle Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışındaki hizmet sınıflarında çalışan personelin kadro derecelerine göre yetkili disiplin kurullarının belirlenmesi merkez ve yüksek disiplin kurullarının iş yükünü önemli ölçüde artırdığından disiplin işlemlerinin kadro derecesi ayrımı yapılmaksızın kadroların bulunduğu disiplin kurullarında değerlendirilmesi öngörülmektedir.

------

 

MADDE 91-7068 sayılı Kanunda yapılan düzenleme ile her sınıftan personel hakkında verilen meslekten çıkarma işlemlerinin Bakan onayı ile kesinleşmesi yönünde düzenleme yapılması amaçlanmıştır.

     Ayrıca, İçişleri Bakanı onayına sunulan yüksek disiplin kurulu kararlarından uygun görülmeyenlerin İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunca kesin karara bağlanması öngörülmektedir.

-------

 

MADDE 92-Madde ile,7068 sayılı Kanuna ek (39 sayılı çizelge güncellenerek Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki Başkanlıkların yöneticisi olan Başkanların ve merkeze bağlı illerde kurulan Özel Hareket Müdürlükleri yöneticisi olan müdürlerin disiplin amiri olarak kanuna eklenmesi öngörülmüştür

 

 

 

3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu’nun  90.maddesinin Birinci fıkrasındaki “ücretli ” ibaresi “bu kadrodan emekli” olarak değiştirilmiştir.

OYAK örneğinde olduğu gibi;  emekli olunması halinde de üyeliğin devam ettirilmesi mümkündür. Eşitlik ve emsal olarak Polis Teşkilatı mensuplarına da bu hak tanınmalıdır. Bunun sağlanması halinde Polis Sandığının mali kaynağı da/tasarruf da daha iyi bir şekilde gerçekleşebilir

 

 

 

BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARANAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

 

 

Madde-2-madde 12

11 madde

 

 

 

 

 

 

GENEL ÖNERİ

1-      Hazırlanan tarsıda bir çok yerde, Jandarma, Sahil Güvenlik ve Emniyet Genel Müdürlüğünün İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA bağlı “Silahlı bir Genel Kolluk” olduğu belirtilip, bir çok hususta yeknesaklık ve sağlayacak düzenleme yapılması amaçlandığından daha homojen ve her üç kurumdaki personeli hiçbir konuda mağdur edilmemesi için “Genel Kolluk Disiplin Kanunu” gibi eğitim, mali ve özlük hakları da kapsayacak, aynı görevi yapanlar arasında eşitliği saylayacak bir “Genel Kolluk Personel Kanunu” çıkartılması çalışması yapılması önem arz etmektedir.

2-       Genel Kolluk Kuvvetlerini kapsayacak şekilde, Türk Silahlı Kuvvetlerine uygulanan 2847 Sayılı kanuna paralel olarak, Genel Kolluk Emeklileri, Gazileri, Dul ve Yetimleri Hakkında Kanun”  teklifi hazırlanmalıdır.