Derneğimiz

Derneğimiz

 

İzmir üyemiz 1967 Polis Koleji, 1970 Polis Akademisi mezunu 23419 sicil sayın Yalçın EROKTAY vefat etmiştir. Merhum Müdürümüzün Cenazesi 28.02.2024 günü ikindi namazını müteakip, Bayraklı İlçesi Manavkuyu Fatih Camii’nden kaldırılarak Doğançay Mezarlığına defnedilmiştir.
Rahmetli Müdürümüze Allah’tan rahmet, başta evlatları olmak üzere aile bireylerine, yakınlarına ve Teşkilatımıza baş sağlığı ve sabırlar dileriz.

Temüd Der Merkez Yönetim Kurulu

İrtibat:
Tuncer EROKTAY (Oğlu)
3.Sınıf Emniyet Müdürü
0 505 540 77 69

Yönetim olarak “6 Eylül Çarşamba günü saat 15.00 de Ayvalık Sarımsaklı Moral Eğitim Kampında “,  “YAZA VEDA TOPLANTISI” yapma kararı aldık.

 

TÜRKİYE EMEKLİ EMNİYET MÜDÜRLERİ
DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
(TEMÜD-DER)

Derneğin Adı ve Merkezi:

Madde- 1

Derneğin Adı: “Türkiye Emekli Emniyet Müdürleri Derneği” dir.

Derneğin Kısaltılmış Adı: TEMÜD-DER’dir.

Derneğin Merkezi: Ankara’dır. Dernek yurt içinde ve dışında şube açabilir.


Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

Madde–2

A-Derneğin Amacı:

Dernek;

1-Atatürk ilke ve İnkılâplarının takipçiliğini yapmak,

2-Vatan ve bayrak sevgisini yüceltici, birlik ve beraberliğimizi sağlayacak faaliyetlerde bulunmak,

3- Ulusal egemenliği ve İnsan Haklarını koruyucu, kollayıcı uygulamaları desteklemek,

4- Emniyet Teşkilatı ve mensuplarının gelişmelerini sağlayacak, çağdaş ve İNSAN HAKLARINA uygun yasal uygulamaları pekiştirecek yayınlar yapmak, mensuplarının bilgi birikimi ve deneyimlerini aktarmak suretiyle, teşkilatın gelişmesine ve eğitimine katkıda bulunmak,

5-Mensupları ve eşleri ile toplumun diğer bireyleri arasındaki dayanışmayı artırmak, mesleki ve kültürel gelişmeleriyle, sosyal ve moral ihtiyaçlarını karşılamak, emeklilerine iş imkânı sağlamak amacı ile çalışmalar yapmak,

6- Kamuoyunu aydınlatmak amacıyla Radyo ve Televizyon programları ile kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim ve kültürel çalışmaları yapmak,

7-Bu amaçlar çerçevesinde (yasal şartları yerine getirmek suretiyle) demokratik katılımcılık için, ulusal ve yabancı ülke kitle örgütleri ile Avrupa Birliği ve diğer ülke polis kuruluşlarıyla ve emeklileri ile işbirliğinde bulunmak,

8- Dernek imkânları ölçüsünde, Teşkilatımız şehitlerinin eş ve çocukları ile yardıma muhtaç emekli ve çalışan mensuplarımıza veya vatandaşlara maddi veya ayni yardım yapmak,

Amacı ile kurulmuştur.

B-Derneğin Çalışma Konuları ve Biçimleri :

1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

2-Emniyet Teşkilatının gelişmesi ve eğitimine yararlı olacak kitap, dergi, broşür gibi yayınlar ile bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

3-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç-gereç ile demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

4-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

5-Tüzükteki amaçlarının gerçekleştirilmesi için, ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla, iktisadi, ticari ve sanayi işletmeleri kurmak ve işletmek,

6-Üyelerinin, teşkilat mensuplarının veya vatandaşların yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri ile kaynaşmaları için lokal, misafir evi gibi sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

7-Üyeleri arasındaki beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

8-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır veya taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde hak tesis etmek, gerekli izinleri alarak, derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurup işletmek,

9-Amacın gerçekleştirilmesi için, gerekli görülmesi durumunda, vakıf kurmak, federasyona katılmak.

10-Yasal şartları yerine getirmek şartıyla uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

11-Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, kişi kurum ve kuruluşlardan maddi yardım almak veya adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunmak,

12-Amacın gerçekleşmesi için, gerek görülmesi halinde, 5072 Sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

13-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddeleri ile diğer mal ve hizmetler ile kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

14-Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

15-Derneğin amaç edindiği hizmetleri, belli bir yöre veya kitle ile sınırlı tutmayarak, herkesin yararına olacak şekilde yerine getirmek,

16-Derneğin amacı doğrultusunda diğer dernek, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için yönetim kurulu kararıyla platformlar oluşturmak,

17-Üyelerine ve Emniyet Teşkilatı mensuplarına Adli veya İdari yargı mercilerinde açılacak veya açılan davalarda hukuki yardım sağlamak amacıyla “Hukuk Bürosu” oluşturmak.

18-Dernek; üyelerine ve üyelerinin birinci derecede kan bağı olan yakınlarına talep halinde iş imkânı sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde–3

Derneğin iki türlü üyeliği bulunmaktadır.

1-Asıl Üyelik

2-Onursal Üyelik

A-Asıl Üyelik
Emekli olmadan veya başka görevler almadan önce memuriyetinin herhangi bir aşamasında Emniyet Teşkilatında Emniyet Müdürü rütbesinde çalışmış olanlardan. Fiil ehliyetine sahip olmak koşuluyla, derneğin merkez veya şubelerine müracaatları halinde, yönetim kurulu kararıyla Asıl üyeliğe kabul edilirler. Derneğin merkez veya şube başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvuruları, yönetim kurulunca en geç otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla veya sms ile başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Şubelerde üyeliğe kabul ve üyelikten çıkma işlemlerinin kararı şube yönetim kurulları tarafından verilir ve sonucu en geç otuz gün içinde bir yazıyla derneğin Genel Merkezine bildirilir. Derneğin ASIL Üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca asıl üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

B-Onursal Üyelik

Asıl üye sayısının yüzde onbeşini geçmemek kaydıyla derneğin amacı doğrultusundaki faaliyetlerine maddi, manevi, sosyal ve ekonomik destek sağlayacakları anlaşılan gerçek kişiler ve seçilmiş bir temsilci ile temsil edilmek üzere tüzel kişiler, Yaşlılık / ağır hastalık nedeniyle dernekle ilişkilerini sürdüremeyecek durumda olanlarla vefat eden üyelerin eş ve çocuklarından birisi, fiil ehliyetine sahip ve dernek üyeliğine engel hali bulunmamak şartıyla, şahsın müracaatı veya dernek üyelerinden birinin önerisi üzerine ve yönetim kurulu kararıyla, ONURSAL Üye olarak kabul edilebilirler. Üyeliğe kabul edilenlerin bu amaçla tutulan deftere kayıtları yapılır Yaşlılık / ağır hastalık nedeniyle dernekle ilişkilerini sürdüremeyecek durumda olan asıl üyeler yönetim kurulu kararıyla, ONURSAL Üye olarak kabul edilebilirler. Ayrıca asıl üye olma hakkına sahip olanlardan eşi ile alt ve üst soyu şehit olanlar talepleri üzerine yönetim kurulu kararıyla, ONURSAL Üye olarak kabul edilebilirler. Onursal üyelerin aidat ödeme zorunluluğu yoktur.

Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri

Madde–4

A-Üyelerin Hakları

1-Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler. Dernek, yönetimi görevlerini yerine getirirken veya üyeleri arasında dil, ırk, cinsiyet farkı, din, mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetemez, eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeplerle ayrıcalık tanıyan uygulama yapamazlar.

2-Her üyenin derneğin bütün faaliyetlerine katılma, ASIL üyelerin ise organlara seçilme hakkı vardır.

3-Her asıl üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye, oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Vekâleten oy kullanılamaz. Ancak onursal üyelerin oy verme ve dernek organlarına seçilme hakkı yoktur.

4-Üyeler, derneğin yapacağı her türlü yardımlar ile tesislerden yararlanma ve sosyal aktivitelerine katılma hakkına sahiptir.

5-Dernekten çıkan veya çıkarılan üye derneğin mal varlığında hak iddia edemez,

6-Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda dernekten çıkış işlemleri tamamlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar üye kayıt defterinden silinir.

B-Üyelerin Yükümlülükleri

Genel Merkez ve Şubelerin aidat miktarı, Yönetim Kurullarının teklifi üzerine Dernek Genel Kurulu tarafından belirlenir. Yıllık aidat her yılsonuna kadar ilgili yönetim kurulunun teklifi üzerine belirleyeceği yöntemlerle tahsil edilir .

Her Üye;

a-Kayıtsız şartsız tüzük hükümlerine uymak ve derneğe sadakat göstermek,

b-Derneğin maddi ve manevi varlıkları ile haklarına saygı göstermek,

c-Üyelik sıfatından doğan görevlerini Tüzük hükümleri çerçevesinde tam olarak yerine getirmek,

ç-Tüzük hükümleri ile dernek organlarının aldığı kararlara uymak,

d-Derneğin yetkili organları tarafından istenen bilgi ve belgeyi vermek,

e-Adres ve telefon değişikliğini değişiklik tarihinden itibaren bir ay içinde dernek sekreterliğine bildirmek,

Yükümlülük ve görevin yerine getirilmesinde, hakların kullanılmasında ve borçların ifasında iyi niyet kurallarına uygun hareket etmekle,

Yükümlüdür.

Dernek Üyeliğinin Sona Ermesi

Madde–5

A-Kendiliğinden Sona Erme

Dernek üyeliği için mevzuatta ve tüzükte aranan şartları sonradan kaybedenlerin üyeliği kendiliğinden sona erer.

B-Çıkma İle Sona Erme

Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye, yazılı olarak bildirmek kaydıyla, üyelikten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda üyelikten çıkma işlemleri sonuçlanmış sayılır.

C-Çıkarılma İle Sona Erme

Üyeler, aşağıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde ve yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir:

1-Dernek tüzüğüne aykırı tutum ve davranışlarda bulunmak,

2-Dernek Yönetimince verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Derneğin kişiliğini zedelemek,

4-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını 3 (üç) yıl üst üste ödememek,

5-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, Üye Kayıt Defterinden silinir ve bunlar dernek mal varlığında hak iddia edemezler.

Yukarıda sayılan sebeplerin biriyle üyelikten çıkarılmasına karar verilenler, çıkarma kararına, bu sebeplerin haklı sayılamayacağı iddiasıyla itiraz edemezler.

Dernekten çıkan veya çıkarılmak suretiyle üyelikten ayrılanlar birikmiş aidatlarını ödemek zorundadırlar. İlişiği kesilenler dernek kimliğini ve varsa dernekçe kendisine verilenleri iade etmekle yükümlüdürler.

Dernek Organları

Madde–6

A-Merkez’in Zorunlu Organları

1-Genel Kurul: Derneğin en yetkili karar organı olup, Genel merkeze ve dernek şubelerine kayıtlı asıl üyelerden oluşur.

2-Yönetim Kurulu: Genel kurulca bir sonraki seçim yapılacak genel kurula kadar görev yapacak yedi asıl ve yedi yedek üyeden oluşur.

3-Denetim Kurulu: Genel kurulca bir sonraki seçim yapılacak genel kurula kadar görev yapacak üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.

B-Şube’nin Zorunlu Organları

Genel Kurul: Şubenin en yetkili karar organı olup, şubeye kayıtlı bulunan asıl üyelerden oluşur.

Yönetim Kurulu: Şube Genel Kurulunca bir sonraki seçim yapılacak genel kurula kadar görev yapacak beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur.

Denetim Kurulu: Şube genel kurulunca bir sonraki seçim yapılacak genel kurula kadar görev yapacak üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.

Merkez ve Şubeler; zorunlu organları dışında başka organlar da oluşturulabilir. Ancak zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları bu organlara devredilemez.

Merkez Genel Kurulunun Oluşumu, Toplanma Zamanı, Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde–7

A-Merkez Genel Kurulunun Oluşumu:

Merkez Genel Kurulu, derneğin en yetkili karar organı olup; Genel merkeze ve dernek şubelerine kayıtlı asıl üyelerden oluşur.

Genel Merkezin bulunduğu yerde şube açılması durumunda, merkeze kayıtlı üyelerin kaydı, bu şubeye aktarılır. Üyelik başvuruları da bu şubeye yapılır.

B-Merkez Genel Kurulunun Toplanma Şekli, Zamanı ve Yeri

1-Olağan Toplantı: Merkez Genel Kurulu, üç yılda bir olmak üzere ve Nisan ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte belirlenen gündemle Genel Merkezin bulunduğu yerde yapılır.

2-Olağanüstü Toplantı: Merkez Genel Kurulu, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte belirlenen gündemle Genel Merkezin bulunduğu yerde olağanüstü toplanır.

C- Merkez Genel Kurulunun Toplantıya Çağrı Usulü:

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılacak üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler; en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak, üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

D- Merkez Genel Kurul Toplantısının Yapılış Usulü

1-Genel kurul toplantıları duyuruda belirtilen gündem ile belirtilen yerde, belirtilen gün ve saatte yapılır.

2-Genel kurula katılacak üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımı ile toplanır; çoğunluk sağlanamaması sebebi ile toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda, çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları asıl üye tam sayısının iki katından az olamaz. Kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

3-İkinci toplantıda tüzük değişikliği veya derneğin feshi konuları görüşülecek ise kararlar, toplantıya iştirak eden üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.

Genel Kurula katılacak üyeler, resmi makamlarca verilen kimliklerini göstermek ve hazırlanan listedeki isimlerinin karşısını imzalayarak toplantı yerine girerler. Genel kurula katılma hakkı bulunmayan veya dernek üyesi olmayanlar ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

4-Toplantı için yeter sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir. Toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyesi tarafından açılarak saygı duruşu yapılır.

5-Toplantı yeter sayısının sağlanamaması durumunda da yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

6-Açılış ve saygı duruşundan sonra, toplantıyı yönetmek üzere, bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile kâtip üye seçilerek divan heyeti oluşturulur.

7-Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

8-Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

9-Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye, oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

10-Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanmazlar ve dernek organlarına seçilemezler.

11-Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılarak divan başkanı ve yazmanlarca imzalanır.

12-Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yedi gün içinde yeni seçilen yönetim kuruluna teslim etmekten sorumludur.

Merkez ve Şube Genel Kurulunda Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde–8

Genel kurulda aksine bir karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri gizli, diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının, üyeler tarafından mühürlü zarflara konulduktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra sayım heyetince açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan Genel merkez ve dernek şubelerine kayıtlı asıl üyelerin salt çoğunluğunun oyu ile alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte ikisinin oy çoğunluğu ile alınabilir.

Sayım heyetince tespit edilen sayım sonuçları, düzenlenecek bir tutanakla ve oy pusulaları ile birlikte divan başkanlığına verilir.

Kurulların asıl ve yedek üyeleri kendi içinde ayrı ayrı ve aldıkları oy sayısı sırasına göre seçilirler. Eşit oy durumunda ise genel kurul önünde divan başkanı tarafından ad çekmek suretiyle sıralama belirlenir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Merkez Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde–9

Aşağıda yazılı hususlar merkez genel kurulunda görüşülüp karara bağlanır.

1- Genel Merkez organlarının seçilmesi,

2- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3- Merkez yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4- Merkez yönetim kurulunca hazırlanan tahmini bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5- Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

6-Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

7- Dernek için gerekli olan taşınmaz mallara ilişkin her türlü tasarrufta bulunma konularında yönetim kuruluna yetki verilmesi,

8- Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmeliklerin incelenip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

9-Derneğin federasyona katılması veya ayrılmasının kararlaştırılması ile derneği federasyonda temsil edecek delegelerin belirlenmesi,

10- Dernek şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

11- Derneğin uluslararası faaliyette bulunmasına, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılmasına veya ayrılmasına, uluslararası faaliyette bulunulması ile mevzuatın yasaklamadığı konularda platformlar oluşturma için yönetim kuruluna yetki verilmesi,

12- Derneğin vakıf kurması,

13- Derneğin fesih edilmesi,

14- Merkez yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

15- Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görüşülmesi ve yetkilerin kullanılması,

16- Üye giriş aidatları ile yıllık aidat miktarlarının belirlenmesi,

17- Mevzuatta merkez genel kurulunca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi ve yetkilerin kullanılması,

18- Merkez genel kurulu, derneğin herhangi bir organını (organın asıl üyelerini) haklı sebeplerle (mevzuat ve tüzüğe aykırı davranışlarından dolayı), görevden alıp yerine yedeklerini getirebileceği gibi, asıl ve yedek üyelerin tümünü görevden alarak seçimle yenilerinin belirlenmesi,

19- Diğer dernekler ile veya vakıf-sendika vb. sivil toplum kuruluşları ile bir amacı gerçekleştirmek üzere platformlar oluşturmak için merkez yönetim kuruluna yetki verilmesi,

Konularında görevli ve yetkilidir.

Merkez ve Şube Yönetim Kurullarının Oluşumu, Görev ve Yetkileri

Madde–10

A-Merkez Yönetim Kurulunun Oluşumu

Yönetim kurulu, genel kurulca bir sonraki seçim yapılan genel kurula kadar seçilen, yedi asıl ve yedi yedek üyeden oluşur. Görevi sona eren üye yeniden seçilebilir. Boşalan üyelikler sırasıyla yedek üyelerden tamamlanır. Yedek üye yerini aldığı üyenin süresini tamamlar. Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle üye tamsayısının yarısının altına düşerse, kalan yönetim kurulu üyeleri genel kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırır. Yönetim kuruluna seçilenler, seçimden sonraki ilk toplantıda aralarında görev dağılımı yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeleri belirler. Seçimden sonraki otuz gün içinde de yönetim ve denetim kurulu görev dağılımı listeleri mahallin en büyük mülki idare amirliğine gönderilir. Yönetim kurulu, üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Alınan kararlar, tarih ve karar sayısı verilerek karar defterine yazılır ve toplantıya katılanlarca imzalanır. Yönetim kurulu belirleyeceği veya gerek görülen günlerde toplanır. Toplantıya başkan, bulunmadığı zamanlarda başkan yardımcısı başkanlık eder.

B-Merkez Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

1- Yönetim Kurulu derneğin yürütme ve temsil organıdır. Derneği temsil görevi genel başkana aittir. Bu görev yönetim kurulu üyelerinden birine veya birkaçına verilebilir,

2- Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3- Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurulun onayına sunmak,

4- Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin, ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5- Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

6- Derneğin ve şubelerin denetlenmesini sağlamak,

7- Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

8- Merkez Genel kurulunda alınan kararları uygulamak,

9- Her faaliyet yılı sonunda genel merkezin İşletme Hesabı Tablosu veya Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan Faaliyet Raporunu düzenlemek ve toplandığında genel kurula sunmak,

10- Genel merkez bütçesinin uygulanmasını sağlamak,

11- Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

12- Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dâhilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

13- Genel merkeze ait hesap ve yazışmalar ile bunların kayıtlarını, usulünce ve zamanında yapılmasını sağlamak,

14- Genel kurulun verdiği yetkiye istinaden, diğer dernekler ile veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşları ile bir amacı gerçekleştirmek üzere platformlar oluşturmak,

15- Mevzuatta merkez yönetim kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,


Merkez Denetim Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

Madde–11

A-Merkez Denetim Kurulunun Oluşumu

Denetim kurulu, bir sonraki seçim yapılan genel kurula kadar seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Görev süresi biten üye yeniden seçilebilir. Boşalan üyelikler sırasıyla yedeklerden tamamlanır.

B-Merkez Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

1- Genel merkezin iç denetimini yapar. Gerekli gördüğü zamanlarda bu denetimi bağımsız kuruluşlara da yaptırabilir. Bağımsız denetim kuruluşlarınca denetimin yapılmış olması denetleme kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

2- Genel merkezin, dernek tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde ve mevzuatta belirtilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetleyerek denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında da genel kurula sunmak,

3- Denetim yapan merkez denetim kurul üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi ile yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

4- Merkez Denetim Kurulu Başkanı veya üyelerinden biri, davet üzerine, Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir.

5- Gerektiğinde merkez genel kurulunu toplantıya çağırmak,

6- Mevzuatta merkez denetim kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Merkez Disiplin Kurulu Oluşumu, Görev ve yetkileri

Madde:12

A-Merkez Disiplin Kurulunun Oluşumu

1-Dernek Genel Kurulu tarafından gizli oyla bir sonraki seçim yapılacak genel kurula kadar görev yapacak 3 (üç) asıl, 3 (üç) yedek üyeden oluşur.

2-Disiplin Kuruluna aday olabilmek için DERNEK' ten daha önce herhangi bir disiplin cezası almamış olmak zorunludur.

B- Merkez Disiplin Kurulunun Görev, Yetki ve Sorumluluğu

1-Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulları veya üyeler tarafından kendisine yansıtılan konuları “Disiplin Kurulu Yönetmeliği“ esaslarına göre inceler, Sonuç Raporunu hazırlar ve değerlendirilmesi için Merkez Yönetim Kurulu’na sunar. İhtiyaç halinde re'sen toplanabilir.

2-Disiplin kurulunun yetki ve sorumluluğu; Merkez Disiplin Kurulu Yönetmeliği, dernek tüzüğü ve dernekler ile ilgili genel hukuk kuralları ile sınırlıdır.

Merkez Danışma Konseyinin Oluşumu, Görev ve yetkileri

Madde:13

A- Merkez Danışma Konseyinin Oluşumu

Derneğin kuruluş amacı doğrultusundaki çalışmalarına katkıda bulunmak, dernek üyeleri arasındaki dayanışmayı kuvvetlendirmek, mensuplar arasındaki ilişkileri en üst seviyeye çıkarmak amacıyla; Danışma Kurulu Yönetmeliğince belirlenen üyelerden oluşur.

B- Merkez Danışma Konseyinin Görev ve Yetkileri

Danışma konseyinin görev, yetki, karar alma ve toplantı usulü yönetmelik ile belirlenir.

Dernek Şubeleri

Madde–14

Şubeler, tüzel kişiliği olmayan, dernek iç örgütüdür.

Şubelerin kayıtlı asıl üyeleri Derneğin de asıl üyeleridir ve Merkez Genel Kurulu toplantılarına iştirak etme, seçme ve organlarına seçilme hakkına sahiptirler.

Merkez Genel Kurul kararı ile veya Merkez Genel Kurulunun Merkez Yönetim Kuruluna verdiği yetkiye istinaden yurtiçinde ve yurtdışında şube açabilir.

Herhangi bir il veya ilçede şube açılabilmesi için, İl İlçe veya bölgede ikamet eden en az 7 (Yedi) üyenin Merkez Yönetim Kuruluna yazılı olarak başvurusu gerekmektedir.

Merkez Yönetim Kurulu yapılan yazılı başvuru üzerine gerekli incelemeleri yaparak, başvuru sahiplerine şube açma yetkisi verir. Merkez Yönetim Kurulu şube açılması için başvuran 7 (yedi) kişiyi Kurucu Yönetim Kurulu olarak atar.

Genel Kurul toplandığında da üyelerini bilgilendirir.

Merkez Yönetim Kurulunca yetki verilen YEDİ kişilik Kurucular Kurulu, mahallin en büyük mülki idare amirliğine şube kuruluş bildirimi ve Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen belgeleri vermek suretiyle şubenin kuruluşunu gerçekleştirirler.

Kuruluş aşamasındaki şubelerin, genel hükümler çerçevesinde ve altı ay içerisinde ilk genel kurul toplantılarını yaparak şubenin organlarını oluşturmak zorundadırlar.

Şubeler, derneğin amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk sosyal faaliyetlerde bulunma yetkisine sahiptir.

Şubeler, tüm işlemleri ile doğacak alacak ve borçlarından dolayı kurul olarak veya tek tek sorumludurlar.

Derneğin Şubesi açıldığında, dernek merkezinde kayıtlı bulunan ve şubenin açıldığı il veya bölgede ikamet eden üyelerin kayıtları, üyelerin yazılı talebi üzerine ilgili şubeye aktarılır. Yazılı istemi üzerine ilgili şubeye aktarımı yapılan üyenin merkez üye kaydı silinir.

Şubeye yapılan üyelik müracaatları, Şube Yönetim Kurulu tarafından, üyeliğin kabulü veya reddi şeklinde karara bağlanır ve 30 gün içerisinde müracaat sahibine yazı ile bildirilir. Şubeler yeni üyelik ile ilgili bilgileri genel merkezle paylaşırlar.

Şube Organları

Madde–15

Şubenin zorunlu organları Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kuruludur.

Şubeler yönetim kurullarının kararı ile başka organlar da oluşturulabilir.

A-Şube Genel Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

1- Şube Genel Kurulu, şubenin en yetkili karar organı olup, şubeye kayıtlı asıl üyelerden oluşur.

2- Şubeler olağan genel kurul toplantılarını, üç yılda bir ve Merkez Genel Kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar. Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir ve Ocak ayı içerisinde Şube Yönetim Kurulunca belirlenecek gün ve yerde yapılır.

Merkez Genel Kurulu, Merkez Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulu, Şube Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya şube üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde ve şube yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte bulunduğu yerde olağanüstü toplanır.

3- Beş asıl ve beş yedek üyeden oluşan Şube Yönetim Kurulu ile üç asıl ve üç yedek üyeden oluşan Denetim Kurulunu seçer.

4- Şubenin gelir ve giderlerini inceler. Gerektiğinde denetlemesini yapar. Gerektiğinde bu denetlemeyi bağımsız kurumlara da yaptırabilir.

5- Şube Yönetim Kurulunca hazırlanan taslak bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul eder.

6- Şube Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarını görüşüp Yönetim Kurulunu ibra etmek.

7- Şube Genel Kurulunun toplantıya çağrılması, toplantı gündemi, toplantı ve karar yeter sayısı ile genel kurul çalışmaları dernek tüzüğü ve mevzuatın ilgili maddelerinde belirtilen esaslara göre yapılır.

8- Mevzuatta Şube Genel Kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

B-Şube Yönetim Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

1- Şube Genel Kurulunca bir sonraki seçim yapılan genel kurula kadar seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur.

Görevi sona eren üye yeniden seçilebilir. Boşalan üyelikler sıra ile yedek üyelerden tamamlanır. Yeni seçilen üye yerini aldığı üyenin süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle üye tam sayısının yarısının altına düşerse, kalan Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetim Kurulu üyeleri Genel Kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırır.

2- Genel Kurulu takip eden otuz gün içerisinde, Şube Yönetim Kuruluna seçilen üyeler aralarında görev bölümü yaparak Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin listesini belirleyerek mülki idare amirliği ile derneğin genel merkezine bildirmek zorundadır.

3- Şube Yönetim Kurulu, dernek şubesinin yürütme ve temsil organıdır. Bu görevini dernek tüzüğü ve ilgili mevzuata göre kendi bölgesinde yürütür.

4- Şube ile ilgili işleri görüşmek üzere, belirleyeceği veya gerek gördüğü günlerde salt çoğunluk ile toplanır. Kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır ve karar defterine yazılarak katılanlarca imzalanır.

5- Şube Genel Kuruluna sunulacak taslak bütçeyi hazırlar. Gerektiğinde şubenin iç denetimini yapar. Gerektiğinde bu denetimi uzman kuruluşlara da yaptırabilir.

6- Dernek şubeleri Genel Merkez ile koordineli ve uyumlu olarak çalışır.

7- Şubeyi, Şube Başkanı veya Yönetim Kurulunca yetki verilen üye temsil eder.

8- Şube Genel Kurulunca verilen kararları uygular.

9- Şubeye üye olacak asıl ve onursal üyelerin isteklerini karara bağlar.

10-Şubenin günlük işlemleri için kasasında bulundurabilecekleri azami para miktarları, Şube Yönetim Kurulunca, günün şartlarına göre tespit edilir.

11-Mevzuatta Şube Yönetim Kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

12- Şubeler, üye aidat ödenti çizelgelerini Genel Kurul tarihinden 1 ay önce Genel Merkeze bildirir.

C-Şube Denetim Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

1- Şube Genel Kurulunca bir sonraki seçim yapılan genel kurula kadar seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Boşalan üyelikler sıra ile yedeklerden tamamlanır.

2- Şubenin, Derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve bu amaçların gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, yazışma, gelir-gider ve hesap kayıtlarının mevzuata ve tüzükte belirlenen esaslara uygun olarak ve zamanında yapılıp yapılmadığını bir yılı aşmayan sürelerle denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Şube Yönetim Kuruluna ve toplandığında da şube genel kuruluna sunar.

3- Çalışma usulünü kendisi tespit eder. Şube Denetim Kurulu Başkanı veya üyelerinden biri, davet üzerine, Şube Yönetim Kurulu toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir.

4- Şube Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların şube yetkililerince gösterilmesi veya verilmesi ile yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

5- Şube Denetleme Kurulları, Merkez Denetleme Kurulundan alacakları talimata da uyarlar. Gerektiğinde de ortaklaşa çalışırlar.

6- Mevzuatta Şube Denetim Kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkilerini kullanır.

Şubelerin Genel Merkez Genel Kurulunda Temsili ve Genel Merkeze Gönderilecek Pay

Madde–16

Şube üyeleri, Merkez Genel Kurullarında oy kullanma, seçme ve organlarına seçilme hakkına sahiptirler.

Şubelerin Yönetim veya Denetim Kurulunda görevli olanlar Genel Merkez Yönetim veya Denetim Kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevlerinden ayrılırlar.

Şube Gelirlerinden Genel Merkeze Gönderilecek Pay

Gerektiğinde; şube aidat gelirlerinin Merkez Genel Kurulunca belirlenecek orandaki bölümü ay sonu veya yıl sonu itibariyle, (genel merkez payı olarak) Genel Merkeze gönderilir. Bu oran şube gelirlerinin yüzde ellisini aşamaz

Genel Başkan ve Şube Başkanlarının Görev ve Yetkileri

Madde–17

1-Genel Başkan, merkez ve aynı zamanda da şubelerin de başkanıdır. Dernek ve Şube Başkanları, derneği ve şubeyi temsil ile birlikte sevk ve idare eder, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık ederler.

2- Merkez Yönetim Kurulu Başkanı gerektiğinde Şube Yönetim Kurullarına da başkan olarak katılabilir, ancak oy kullanamaz.

3- Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde yapılan görev bölümü sonucu oluşan Yönetim ve Denetim Kurulu ile varsa derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin Mülki İdare Amirliğine bildirilmesini sağlamak.

4- Dernek organlarında veya yerleşim yerinde meydana gelen değişikliklerin otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlamak,

5- Dernekte tutulması gereken defterlerin tutulmasıyla, kayıtlarının zamanında ve usulünce yapılmasını sağlamak,

6-Yılsonu itibariyle, derneğin faaliyetlerini gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını gösteren Yıl Sonu Beyannamesinin düzenlenerek, her yıl en geç Nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine (Dernekler Müdürlüğüne) verilmesini sağlamak,

7-Derneğin ve şubenin yurtdışından yardım alacak olması durumunda, gerekli işlemleri zamanında ve usulünce yaparak, bu yardımların banka aracılığıyla alınmasını sağlamak,

8- Derneğin edindiği taşınmazları tapuya tescilden itibaren otuz gün içerisinde Mülki İdare Amirliğine bildirilmesini sağlamak,

9-Derneğin temsilcilik açması durumunda, temsilciliğin adresi ve temsilcilikte görevlendirilecek kişi veya kişilerin Mülki İdare Amirliğine bildirilmesini sağlamak,

10-Önemli ve acele konularda Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak,

11-Merkez ve şube görevlerinin etkin ve verimli yapılmasını teşvikle birlikte bu konuda öncülük yapmak,

12-Derneğin yazışmalarını genel sekreter ile birlikte, mali konuları içeren yazışmaları ise saymanla birlikte imzalamak. Merkez ve şubenin çalışmalarını düzenlemek. Yönetim Kurulunca alınan kararları yerine getirmek.

13-Mevzuatta Genel Başkan ile Şube Başkanlarınca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Şubeler, genel kurul sonuç bildirimini, yönetim veya denetim kurulundaki değişiklikler ile yerleşim yerindeki değişiklikleri genel merkeze de bildirirler.

Genel Başkan Yardımcısının Görevleri

Madde–18

Genel başkanın bulunmadığı zamanlarda, Genel Başkanın tüzük ve mevzuatta belirtilen görevlerini üstlenir ve yetkilerini kullanır. Dernek faaliyetlerinde başkana yardımcı olur. Teşkilatımıza ve dernek faaliyetlerine yardımcı olmak üzere kurulan ihtisas komisyonlarının çalışmalarını takiple, çalışmaları teşvik eder ve denetler. Şube teşkilatlarıyla temsilciliklerin kurulmasına yardımcı olur. Şube ve temsilcilik tesislerini denetler.

Genel Sekreterin Görev ve Yetkileri

Madde–19

1-Genel Başkan ve Genel Başkan Yardımcısının veya Şube Başkan ve yardımcısının bulunmadığı durumlarda bunların görevlerini yapar. Dernek veya şubelerin çalışmalarını organize eder. Dernek veya şube yazışmalarını başkanla birlikte imzalar.

2-Derneğin bina ve sosyal tesis ihtiyaçlarını gidermek üzere girişimlerde bulunur.

3-Yardım toplama kanunu çerçevesinde, yardım toplama işlerini takip eder ve sonuçlarından yönetim kurulunu bilgilendirir. Yardım ile ilgili önerileri yapar.

4-Dernek ve şubeler ile varsa temsilciliklerin çalışmalarını organize eder, kurulacak ihtisas komisyonlarında koordinasyonu sağlar.

5-Tutulması gerekli defter ve dosyaların düzenlenmesini, Yönetim Kurulunca alınan kararların ilgili defterine yazılıp üyelerce imzalanmasını ve dernek yazışmalarını takip eder.

6-Yönetim Kurulunun toplantı gündemini hazırlar,

7- Mevzuatta Genel Sekreterin yapması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar ve yetkilerini kullanır.

8-Derneğin yayın organı için gerekli girişimlerde bulunarak yazı kurulunca yazıların incelenme çalışmalarını koordine eder.

9-Çalışan personelin özlük haklarıyla çalışmalarını düzenler,

10-Derneğin yayın organına alınacak ilanların ön görüşmelerini yapar, Yönetim Kuruluna bilgi verdikten ve alınan yetkiye istinaden gerekli anlaşmaları yapar.

11-Teşkilatımızın merkez ve taşra yöneticileriyle işbirliği yaparak dernek faaliyetlerindeki verimliliği arttırıcı faaliyetlerde bulunur.

12- İşlemlerin yürütülmesinde genel sekretere yardımcı olmak üzere, yönetim kurulu üyelerinden birisi genel sekreter yardımcısı olarak seçilebilir.

Saymanın Görevleri

Madde–20

1-Üye ödentileri ile dernek faaliyetlerinden veya derneğin mal varlığından elde edilen gelirler ile derneğe yapılan bağış ve yardımlardan oluşan tüm dernek gelirlerinin faturaları ile gelir-gidere ait makbuzları keser.

2-Gelir veya giderlere ait muhasebe kayıtlarının usulünce tutulmasını sağlar, varsa dernek muhasebecisine kayıtlarla ilgili dokümanları verir.

3-Dernek giderlerinin, Yönetim Kurulunun kararına istinaden ve gelirine uygun şekilde, fatura, fiş ve gider makbuzu karşılığı yapılmasını sağlar.

4-Derneğin yılsonu ve genel kurula sunulacak bütçelerini hazırlar. Dernek işletmesine ait bütçeleri ise dernek muhasebecisiyle birlikte hazırlar, Genel kurula sunulacak taslak bütçeyi ise Yönetim Kuruluyla müştereken hazırlar.

5-Aidat, bağış ve dernek faaliyetleriyle dernek işletmesinden elde edilen gelirlerin, dernek adına açılan banka hesaplarında nemalandırılmasını sağlar.

6-Dernek ve dernek işletmesine ait vergilerin zamanında yatırılıp kayıtlarının usulünce tutulması ile beyannamelerinin de zamanında verilmesini sağlar.

7-Tüm banka işlemlerini, verilen yetkiye istinaden, tek başına veya yetkili kılınan yönetim kurulu üyesiyle birlikte yapar.

8-Demirbaş eşyanın ilgili defterine kayıtlarını yapar. Demirbaştan düşülmesine karar verilenlerin de defter kayıtlarından düşümlerini yaparak, demirbaşlara ait listeleri hazırlar.

9-Derneğin ve varsa yayınları ile ilgili PTT, abone vb. iş ve işlemleri yürütür.

10-Mevzuatta saymanların yapması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar ve yetkileri kullanır.

Şube saymanları da yukarıda sayılan görevleri yaparlar.

Derneğin İç Denetimi

Madde–21

Dernek ve Şubelerde Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi bu kurullar, teknik ve uzmanlık gerektiren konularda, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulunun bağımsız Denetim Kurullarına denetim yaptırmış olması, dernek Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde–22

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

A- Üye Aidatları

1-Giriş Aidatı

2-Yıllık Aidat

Üye giriş aidatı üyenin derneğe kabulünde peşin olarak, yıllık aidatlar ise yılı içerisinde ödenir.

B-Diğer Gelir Kaynakları

1- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak yurtiçi ve yurtdışındaki gerçek veya tüzel kişilerin kendi isteği ile yaptığı yasal bağış ve yardımlar.

2- Dernek adına çıkarılan yayınlardan, tertiplenen çay, yemekli toplantı, temsil,

Konser, spor yarışması ile tertiplenen piyango vb faaliyetlerden elde edilen gelirler.

3-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.

4-Bağış ve vasiyet yoluyla derneğe intikal ederek tescili yapılan malların gelirleri.

5-Derneğin amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

6-Mevzuat doğrultusunda elde edilecek diğer gelirler.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde–23

Dernek ve şubeler amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için, ihtiyaç duyulması halinde, Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı şeklinde olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir, ancak bu borçlanma, derneğin ve şubelerin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve dernek ile şubeleri ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Temsilcilik Açma

Madde–24

Dernek, gerekli gördüğü yerlerde faaliyetlerinin yürütülebilmesi için Merkez Yönetim Kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliklerin tüzel kişiliği ve bünyesinde organları bulunmaz. Temsilcilikler şube veya dernek genel kurullarında temsil edilmezler. Şubeler temsilcilik açamazlar. Temsilciliğin adresi, Merkez Yönetim Kurulu Kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından, o yerin Mülki İdare Amirliğine yazılı olarak bildirilir. Bu bildirimden dernek başkanı sorumludur.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde–25

Gerek görülmesi halinde dernek tüzüğü ancak Merkez Genel Kurul Kararı ile değiştirilebilir. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık oy ve açık tasnif usulü ile yapılır ve toplantıya iştirak edenlerin üçte iki çoğunluğu ile karar alınır.

1- Genel kurulun ilk toplantısı yalnız tüzük değişikliği gündemi ile yapılacak ise, toplantının açılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin çoğunluğu aranır ve tüzük değişikliği de üçte iki oy çokluğu ile karara bağlanır.

2- Genel kurulun ilk toplantı gündeminde tüzük değişikliği maddesi dışında başka gündem maddeleri de varsa, genel kurul; genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile toplanabilir. Toplantı bu şekilde açıldıktan sonra tüzük değişikliği dışındaki maddelerin görüşülmesine devam edilir ve salt çoğunluk ile karar alınır. Sıra gündemdeki tüzük değişikliği maddesinin görüşülmesine geldiğinde, divan heyeti başkanınca bu aşamada genel kurul toplantı yeter sayısının üçte iki çoğunluğa ulaşıp ulaşmadığına bakılır. Üçte iki çoğunluğa ulaşılmışsa tüzük değişikliği görüşülerek yine üçte iki oy çokluğu ile karara bağlanır. Üçte iki çoğunluk sağlanamamışsa gündemdeki tüzük değişikliği maddesi görüşülmeden diğer maddelerin görüşülmesine devam edilir.

3- Genel kurulun ilk toplantısında çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı ertelenmiş ise ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak ertelenen toplantının başlaması için Yönetim ve Denetim Kurulu asıl üyelerinin iki katı üyenin toplantıda hazır bulunması gerekir. Bu şekilde ikinci defa toplanıp devam eden genel kurul toplantılarında karar, katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Yine bu şekilde toplanabilen genel kurullardaki tüzük değişiklikleri katılanların üçte ikisinin hazır bulunmasıyla görüşülür ve üçte iki oy çokluğu ile karara bağlanır.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri, Tutulacak Defterler, Defterlerin Tasdiki İle Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

Madde-26

Defter Tutma Esasları

Dernek ve şubeler, mevzuat doğrultusunda tutulması zorunlu olan defterleri tutmak mecburiyetindedir. Ayrıca Yönetim Kurulu Kararı ile başka defterler de tutulabilir. Dernekte işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda; takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre de defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi için, Vergi Usul Kanununa göre ayrı defter tutulur.

Dernek aşağıda yazılı defterleri tutarlar. Ancak, Alındı Belgesi Kayıt Defteri, Demirbaş Defteri ve Envanter Defterlerinin tutulması isteğe bağlıdır. Büyük Defterin onaylatılması zorunlu değildir.

  1. A) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

  1. B) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) (a) bendinin 1 inci, 2 nci, 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler ile,

2) Yevmiye Defteri ve Büyük Defter

Defterler ilgili mevzuata göre tutulur. Defter kayıtları Türkçe olarak ve mürekkepli kalemle yapılır.

Defterler ilgili mevzuata göre tutulur. Defter kayıtları Türkçe olarak ve mürekkepli kalemle yapılır.

C-Defterlerin Tasdiki

Dernek tarafından kullanılacak defterler kullanmaya başlamadan önce İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne veya notere tasdik ettirirler. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, Yevmiye Defteri kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilir.

Tasdik edilen her defter için ayrı bir tasdik numarası alınır. Derneğin adı, kütük numarası, yerleşim yeri, defterin türü, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, tasdik tarihi, tasdik numarası, tasdiki yapan makamın resmi mühür ve imzasını içeren tasdik şerhleri defterin ilk sayfasına yazılır veya Dernekler Yönetmeliği EK- 11’de belirtilen Tasdik Şerhi Formu doldurulup defterin ilk sayfasına yapıştırılarak köşeleri tasdiki yapan makam tarafından mühürlenir. Defterin son sayfası, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, tasdik tarihi ve numarası belirtilerek tasdik makamı tarafından mühürlenir ve imzalanır.

D- Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği Ek–16’ da örneği bulunan) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Gelir ve Gider İşlemleri

MADDE: 27

Gelir ve Gider Belgeleri

Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeler için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası düzenlenir. Bu kapsamda da bulunmayan ödemeler için Ek-13’te yer alan Gider Makbuzu veya banka dekontu gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernekler tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Dernekler Yönetmeliği Ek-14’te yer alan Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneklere yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Dernekler Yönetmeliği Ek-15’te yer alan Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.

Bu belgeler; Dernekler Yönetmeliği Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde, dernekler tarafından bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Bastırılan belgelerin adedi ile seri ve sıra numaralarının, onbeş gün içinde basımevleri tarafından Mülki İdare Amirliğine bildirilmesi zorunludur.

Gelir ve Gider Belgelerinin Basımı

Dernek ve şubelerin gelir ve gider işlemlerinde kullanılacak fatura, Alındı Belgesi ve Gider Pusulaları, Yönetim Kurulu Kararıyla bastırılıp, “Alındı Belgesi Kayıt Defterine” kayıtları yapılarak cilt ve sırasına uygun olarak kullanılır.

Bu belgelerin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi ile toplanan gelirlerin eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

Yetki Belgeleri

Yönetim Kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ve Ek-19’da yer alan Yetki Belgesi dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek Yönetim Kurulu Başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

Defterler İle Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere, dernek veya şube tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler, özel kanunlarında belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak beş yıl süreyle saklanır.

Yıl Sonu Beyannamesinin Verilmesi

Madde–28

Dernek ve şubelerin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu (01 Ocak–31 Aralık) itibariyle sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de örneği bulunan) “Dernek Beyannamesi” Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her yıl takvim yılının ilk dört ayı içinde Dernek Başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

Mülki İdare Amirliğine Yapılacak Bildirimler

Madde–29

A-Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen  kırk beş gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, mülki idare amirliğine verilir.

 

Genel kurul sonuç bildirimleri, dernek yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir. Bildirimin yapılmamasından yönetim kurulu başkanı sorumludur.

 

Sandığa ait genel kurul sonuç bildirimini bu maddede belirtilen usulde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde–30

Dernek veya şubeler (1) kendiliğinden, (2) mahkeme kararıyla ve (3) genel kurul kararıyla olmak üzere üç şekilde sona erer.

A-Kendiliğinden Sona Erme

Dernek veya şubeler aşağıdaki durumlarda kendiliğinden sona erer.

1-Amacın gerçekleşmesinin olanaksız hale gelmesi,

2-İlk Genel Kurul Toplantısının mevzuatta ön görülen sürede yapılamamış ve zorunlu organlarının oluşturulamamış olması,

3-Borç ödemede acze düşmüş olması,

4-Tüzük ve mevzuat gereği yapılan Genel Kurullarda, Yönetim Kurulunun oluşturulmasının olanaksız hale gelmesi,

5-Olağan Genel Kurul Toplantılarının iki defa üst üste yapılamaması.

Her ilgili yukarıdaki hallerde sulh hâkiminden, derneğin veya şubenin kendiliğinden sona erdiğinin tespitini isteyebilir.

B-Mahkeme Kararı İle Sona Erme

1-Dernek veya şubelerin tüzüğünde gösterilen amaç ve bu amaçları gerçekleştirmek üzere sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları dışında faaliyette bulunması durumunda,

2-Dernek veya şubelerin Anayasa ve kanunlarla açıkça yasaklanan ve konusu suç teşkil eden faaliyetlerde bulunması durumunda,

3-Dernek veya şubelerin amacı dışında ve konusu ahlaka aykırı faaliyetlerde bulunması durumunda,

Cumhuriyet Savcısının veya ilgili birinin istemi üzerine mahkeme, derneğin veya şubenin feshine karar verir. Mahkeme, dava sırasında faaliyetten alıkoyma dâhil gerekli her türlü önlemleri alır.

C-Genel Kurul Kararı ile Sona Erme

Merkez Genel Kurulu, en yetkili organ olarak, derneğin (şubeler dâhil) her zaman feshine karar verebilir. Aynı zamanda Şube Genel Kurulları da şubelerinin feshine karar verebilir.

Derneğin veya şubenin diğer zorunlu veya ihtiyari organlarının böyle bir yetkileri olmadığı gibi bu yetki Genel Kurulları tarafından bu organlara devredilemez. Genel Kurullar bu fesih kararlarını, mevzuata uygun olarak genel kurula katılanların üçte iki oy çokluğu ile alabilirler.

Tasfiye İşlemleri

Derneğin Genel Kurul Kararıyla feshedilmesi ile kendiliğinden veya mahkeme kararıyla sona ermesi durumlarında, derneğin para, mal varlığı ve hakları Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfına devredilir. Şubenin feshi halinde ise şubelerin para mal varlığı ve hakları genel merkeze devredilir.

Tasfiye işlemleri, Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Yönetmeliğindeki ilgili hükümlere göre yapılıp sonuçlandırılır.

Üye Tanıtım Kartı ve Onur İlkeleri

Madde–31

1-Yönetim Kurulu Kararı ile derneğe üye kabul edilenlere Asıl ve Onursal Üye Tanıtım kartı verilir.

2-Dernek kurucularının ve derneğe genel başkanlık yapmış olanların resimleri genel merkez salonuna asılabilir.

3-Merkez yönetim kurulu kararı ile;

Devlet Başkanı, Başbakan, İçişleri Bakanı ile derneğe yararlı hizmeti geçen hükümet üyeleri ile kuruluşların başkanlarına ve İl Emniyet Müdürlerine “Onursal Üyelik” payeleri ile rozet, fors ve şilt verilebilir.

4-Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümlerinde ve diğer etkinliklerde üyeler belirlenen rozetleri takabilir.

5-Devlet ve hükümet büyükleri ile teşkilatımızın üst düzey yöneticileri ile derneğe karşılıksız yardımı dokunanlara veya bunları sağlayanlar ile dernekte 5–10–15 yıllık üyeliği bulunanlara rozet, şilt ve teşekkür belgesi verilebilir.

Yukarıda sayılan hususlar Yönetim Kurulu Kararı ile yerine getirilir.

Ortak Hükümler

Madde:32

1-Genel Başkan; merkez ve şubelerin başkanıdır. Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık eder, gerektiğinde Şube Yönetim Kurulu Toplantılarına da katılır. Ancak oy kullanamaz.

2-Genel Merkez ve Şubeleri temsil ile dernek adına konuşma yetkisi Genel Başkan veya Şube Yönetim Kurulu Başkanlarına aittir. Bu yetki görevlendirilecek yönetim kurulu üyelerinden birine veya bir kaçına verilebilir.

3-Dernek adına bildiri yayımlama ve pankart asma yetkisi Merkez Yönetim Kuruluna aittir. Yayımlanacak bildiri ile hazırlanacak pankartların içeriği ve yayımlama usulleri yasalara aykırı olamaz.

4-İhtiyaç duyulması ve Merkez Yönetim Kurulunca da uygun bulunması halinde Dernek Temsilciliği açılabilir. Şubeler temsilcilik açamaz. Temsilcilikler Genel Merkez ve Şube Genel Kurullarında temsil edilmezler.

5-Şubeler, mevzuatta belirtilen görevlerini kendi bölgelerinde yürütmekle görevli ve yetkilidirler.

6-Şube Başkanları, gerektiğinde şube ile ilgili yapacakları icraatlar için Genel Merkeze bilgi verip yetki alırlar.

7-Şube Başkanları, varsa Şube Başkan Yardımcıları ile Şube Saymanları da dernek tüzüğü ve ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yapar, yetkileri kullanır.

8-Genel Merkez ve şubeler amaçlarını gerçekleştirmek için tüzüğe ve ilgili mevzuata uygun davranmak zorundadırlar.

9-Yasaklanan veya izne bağlı faaliyetler ile ilgili kamu hukuku nitelikli özel kanun hükümleri saklıdır.

10-Genel merkez ve şubelerin faaliyetleri ile ilgili yasak ve sınırlamalara aykırılık halinde, C.Savcısının istemiyle mahkemece faaliyetten alıkoyma kararı verilebilir.

11-Derneğin merkez ve şube organları; ilgili mevzuat ve tüzük hükümlerine aykırı olarak yaptıkları iş ve işlemlerden ve bu aykırı iş ve işlemlerinin Genel Merkez veya dernek şubesine verdiği maddi ve manevi zararlardan, Genel Kurula karşı organ olarak birlikte ve üyeleri de kişisel olarak sorumludurlar. Cezayı gerektiren durumlarda da organ olarak birlikte ve üyeleri de kişisel olarak sorumludurlar.

Merkez ve şubelere kayıtlı her üye, ilgili mevzuatın öngördüğü ve cezayı gerektiren girişim ve eylemlerinden dolayı kişisel olarak sorumludurlar.

12-İlgili mevzuattaki yazılı suçları işleyenler hakkında merkez yönetim kurulunca soruşturma açılarak gereği yapılır.

13-Şubeler de mevzuattaki şartları yerine getirerek yurtdışından yardım alabilirler.

14-Merkez ve şubelerin kasalarında bulundurabilecekleri para miktarı yönetim kurullarınca belirlenir. Merkez ve şubelerde genel kurul toplantısından onbeş gün önce hesaplar kapanır. Yeni yönetimin seçilip görev bölümü yaparak devir teslim işlemine kadarki sürede yapacakları harcamaları için kasada bulunduracakları gerekli olan para miktarı da yine yönetim kurullarınca belirlenir.

15-Bu tüzükte belirtilmemiş veya hüküm bulunmayan hallerde, Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddelerindeki hükümler ile Dernekler Yönetmeliği ve diğer mevzuatın derneklerle ilgili hükümleri birlikte ele alınarak uygulanır.

Tüzükte mevzuata aykırı hükümlerin bulunması durumunda, tüzük değişikliği yapılıncaya kadar, ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmasına özen gösterilir.

Derneğin Kurucu Üyeleri

Madde–33

ADI SOYADI

MESLEĞİ

İKAMETGAHI

TABİYETİ

Haydar TEK

Emekli Emn. Müd.

ANKARA

T.C.

Şükrü Nail ATALAY

Emekli Emn. Müd.

ANKARA

T.C.

Özgüner POLAT

Emekli Emn. Müd.

ANKARA

T.C.

Musa TEBER

Emekli Emn. Müd.

ANKARA

T.C.

İsmail BAYKIL

Emekli Emn. Müd.

ANKARA

T.C.

Hakkı KÜTÜK

Emekli Emn. Müd.

ANKARA

T.C.

Ali ALTUNYAY

Emekli Emn. Müd.

ANKARA

T.C.

Mustafa ÖZGEN

Emekli Emn. Müd.

ANKARA

T.C.
Derneğin Mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri

ADI SOYADI

MESLEĞİ

İKAMETGAHI

TABİYETİ

GÖREVİ

İsmail ÇALIŞKAN

Emekli Emn.Müd.

Ankara

T.C.

Genel Başkan

Ahmet SARICA

Emekli Emn. Müd.

Ankara

T.C.

Genel Başkan Yrd.

Gürbüz BAHADIR

Emekli Emn. Müd.

Ankara

T.C.

Genel Sekreter

İrfan TOMRUK

Emekli Emn. Müd.

Ankara

T.C.

Genel Sayman

Ayhan ÇANKAYA

Emekli Emn. Müd.

Ankara

T.C.

Üye

Cevdet KAMALI

Emekli Emn. Müd.

Ankara

T.C.

Üye

Ayhan ARSLAN

Emekli Emn. Müd.

Ankara

T.C.

Üye

ASİL ÜYELER 

1 Haydar TEK
2 Şükrü NAİL ATALAY
4 Musa TEBER
7 Ali ALTUNYAY
8 Mustafa ÖZGEN
10 Nursel GÜNDÜZ
11 Dinç Temel ALDANMAZ
13 İsmail METİN
15 Mithat SAVAŞ
17 Hüseyin GÖZÜBÜYÜK
19 Refik YILDIRIM
20 Ali İhsan MUĞLALI
22 Mehmet Ali ÇAĞMAN
23 Mete KALELİ
26 Hasan Hüseyin BALAK
29 Lütfi TÜMTÜRK
30 İmaz  DAL
31 Ali İhsan ÇİVİCİ
33 Hasan UYAR
34 Altay POLAT
35 Nuri ESİRGEN
36 Avni MÜFTÜOĞLU
37 Yavuz KIZILGÜL
40 Cavit KOCA
43 Abdulhaluk TARHAN
44 Abdullah İŞCANOĞLU
48 Turhan  ÖNALP 
51 Mustafa HERGÜNER
51 Ali YILMAZ
52 Dr. Kemal SARIDAĞLI
55 Nihat SAKACI
61 Alican BAYRAKTAR
68 Ulvi KÖKTEN
70 Mehmet Ali KAYA
72 Hasan KOÇ
74 Fetullah ERASLAN
84 Bahri BAYKAL
85 Mustafa GÜNER
93 Hasan YÜCESAN
95 Mehmet AKSU
98 İlhan SAPMAZ
103 Veli AKKAYA
106 Mehmet KÖSE
110 Mümtaz KARADUMAN
114 Mustafa KIR
115 Şerafettin KUTLU
119 Haydar ACUN
120 Musa Kazım KARDEŞ
121 Mustafa ÇELİK
122 Murat AYKAÇ
123 Abdullah BOLCU
124 Muzaffer ZEYLAN
125 Suzan IŞIK
126 Ramazan KÖKSAL
127 Remzi BİROL
129 Rüstem KILIÇ
131 Ertuğrul OGAN
133 Edhem Haluk ÖĞÜT
134 Göksenin BAŞ
136 Mehmet KAHYA
138 Muzaffer IŞIK
139 Zeki YAZICI
143 Yılmaz YAŞAR
144 T.Fikret SARISÖZEN
146 Kamil Yücel TUTKUN
147 Mehmet SATICIOĞLU
149 Naciye EKMEKCİBAŞI
150 Muhittin TAŞPINAR
152 Vural SUVEREN
153 Dr. Ahmet Nihat DÜNDAR
154 Mustafa ATAK
157 Muzaffer ÖZBAYRAK
158 Ümit AKSOY
159 Mustafa AYDIN
160 Mehmet BÖKE
161 Hamdi DEMİR
163 Barbaros Hayrettin AYDIN
166 Hüseyin BAHAR
168 Cevdet SARAL
169 Ömer GÜNEŞ
170 Uğur GÜR
174 Tuncer ÖZYER
175 Orhan ACAR
176 Gündoğan ŞENSOY
178 Mehmet Kasım KALYONCU
179 Hamdi GÜNGÖR
182 Haluk BAHÇEKAPILI
185 Cemil DEMİR
186 Ersan UĞRAYANLAR
188 Ahmet ERYÜKSEL
191 Halil İbrahim ÖZKAN
192 Sefer VURUCU
194 A.Saim ERTUĞRUL
195 Sevgi KAYGISIZ
198 Salih Atila GERMİYANLIOĞLU
199 S.Sadık KÖKSAL
200 Mehmet GÜVEN
202 Ali DERE
203 Ziya BALCI
204 Hasan ÖZDEMİR
205 Dilaver SARAÇ
206 Nejat GÜNGÖR
207 Yılmaz ERGUN
208 Erdal DERYA
209 Saime KONCA
210 Yahya GIŞ
211 Murat YETİMOĞLU
213 Yusuf EĞRİTAĞ
217 Kazım ÖNDER
218 Mustafa Orhan TAŞANLAR
219 Kerem DURMUŞ
220 Engin KAYA
221 Halil SULTAR
222 Süleyman GÜLEÇ
223 Ahmet ÖZDEMİR
224 İhsan BERBER
227 A.Cemil SERHADLI
228 Mehmet GÜMÜŞ
229 H.Mehmet ÇETİNKAYA
230 Turan GENÇ
231 Ali KALKAN
237 Aydın İŞLER
238 Hayrettin GÖK
240 Feyzi Çelik TÜRELİ
241 Nihal TERZİOĞLU
242 Mehmet TERZİOĞLU
243 Süleyman TURŞUCU
244 Mehmet İhsan YILMAZTÜRK
246 Alper YAZ
247 Bahtışen SÜMER
253 Ahmet DEMİRAL
254 Ahmet DEMİRCİ
256 Osman ATAN
257 Hüseyin GÜLÇİÇEK
258 Sami TAŞDEMİR
259 İsmail TAŞKAFA
261 Cengiz KAYAARSLAN
262 Fethullah PARLAKGÜNEŞ
263 Nejdet KONDOLOT
265 Fatma Gülşen YİNANÇ
268 Dr.Ahmet ÇİMEN
269 Ayhan SANIYAMAN
270 Kamil ÜNSAL
271 Sakine Tülay ÖZEN
272 Mualla KÜDÜK
273 Sabri UZUN
274 Cevat TAK
277 Yılmaz ORHAN
278 Ünal ERKAN
279 Emir GÖKPINAR
280 İhsan ÜNAL
281 İsmail ÇALIŞKAN
282 Ali TAN
285 Adnan ESER
286 Cevat DENİZ
287 Nuri AKI
288 Harun AYKUTELİ
289 Muhlis YILMAZ
290 Hikmet OLTULU
292 Halit KARABULUT
293 Kenan ALTAN
294 Hasan Feyzi POROY
295 Abdulkadir TAŞOĞLU
297 Osman  ARAÇ
298 Bayram  İNCE
300 Halim ÇITIR
301 Bahattin BAYRAKTAR
303 Şermin ŞEN
305 Osman  ÖZBEK
306 Süleyman  IŞILDAR
307 Arif  AKKALE
308 Muzaffer ERKAN
309 Hüseyin BARKAN
312 Mehmet Salih KESMEZ
313 Seyit  DEMİRCİ
314 Zekai BALOĞLU
315 Ahmet  SARICA
316 Abdurrezak  AVCI
317 Rafet Ufuk ÖNDER
318 Şerafettin SAĞLAM
319 Gürbüz  BAHADIR
320 Doğan IRMAK
322 Ali  KOLAT
324 Atalay ÖZDEMİROĞLU
325 Sezai  KONUKLAR
326 Hüseyin  YILMAZ
328 Kurtuluş  DÖNMEZER
329 Mehmet  LAÇİN
330 Alim  ÇENESİZ
331 Mümtaz  TÜNTAŞ
332 Hüseyin  ÖZALP
333 Durmuş  DEMİRBAŞ
334 Can BAŞAR
335 Ramazan  ER
336 Ali Ekber  BEKTAŞ
340 Eyüp SEMERCİ
341 Ayhan  ÇANKAYA
343 Olcayto  BAYBAŞ
344 İrfan  TOMRUK
345 Dursun  KERİMOĞLU
346 Adnan  İÇÖZ
347 Şevket  TAŞDELEN
349 Kemal  BAYRAK
350 Kutlay  ÇELİK
352 Nevzat  ARABACI
353 Harun  İPEK
354 Mahir  ERSÖZ
355 Tuncay  TATLISEVEN
356 Murat  NEMUTLU
357 Rıdvan  GÜLER 
359 Mehmet  UYAR 
362 Mehmet Akif  ACARLI
364 Mesut  İNCE
365 Ramazan  SÜRÜCÜ
366 Orhan  ÖZDEMİR
368 Ercüment  YILMAZ
369 Rıza  BAL 
370 Resul  ŞANKAZAN
372 Nafiz Selim  ŞAHİN
373 Osman  ÖZTÜRK
374 Şükrü  ÖZBAĞCI
380 Osman  OLGUN
381 Mustafa Aybars ÇELİK
384 Hacı  ÖZGÜL 
385 Bahri  GÜRBÜZ 
389 Doç.Dr.Bekir  TAVAS 
392 Ahmet  KILIÇ
393 Ümit Yaşar  ADALAR
394 Özer  ÖZBEN 
395 Kamil  TECİRLİOĞLU
396 Ünal  UYSAL
397 Şükrü Rafet  MERT
398 Tacettin  KURT
399 Alaettin  BAŞSAN
400 Sabri  DURMUŞLAR
401 Cevdet  KAMALI 
402 Sırrı  OĞUZ 
403 Necmettin  DEDE
404 Sedat  HASAY
405 Ömer  ERATİK 
406 Erol  ÇÖL
408 Emin  ARSLAN 
410 Ömer Rıza  GÖKÜŞ
413 Zekeriya  BALKAR
414 Kaya  KORKMAZ
416 Feridun  BOZ
421 Baki ÖZER 
423 Remzi  KOÇÖZ
424 Muzaffer ÖZBÜLBÜL
425 Mustafa  BAL 
426 Ömer Ulvi  AKCAN
427 Çetin  YILDIZ 
428 İrfan  BAYAR 
429 Kenan  AL
430 Cengizhan  ERKILIÇ
431 Nail  AYDIN 
433 Ali  GÜNDOĞDU
438 Arif  BEKİROĞLU
439 Mehmet Şerif  BAŞBOĞA 
440 Ahmet  EREZ
441 Atalay  ÜRKER
443 İbrahim  SOLMAZ 
444 Orhan  TOPÇU 
447 Ekrem  NALCI 
448 Levent  YARIMEL 
450 Sadık  PETÜK
451 Sezai  KALYONCU 
452 Kani  AKTUĞ
454 Recep  CİN
455 Sadettin  DEREKÖY 
456 Fevzi  ERDOĞAN 
457 Hasan DEMİRTAŞ 
458 Orhan  KAYA
460 Niyazi  PALABIYIK 
462 Işık  ALACAKOÇ
468 Sırrı Tayfun  BORA
469 Ahmet Metin  EKŞİ
470 Ali  NARİN 
471 Ali  GÜR
473 Ayhan  ARSLAN
475 Zeki  POLAT 
476 İbrahim  RECBER 
477 Mehmet  ŞEN
478 Murat Tayfun  ACARLI 
479 Zeki  SEVİNÇ 
480 Orhan  SEVER 
481 Osman  ÖZDİLEK 
484 Ali  AKAN
485 Ertunç  ÜNAL 
486 Orhan YAPAR
487 Koray ASLAN
490 Halim DURAL
491 İrfan CANİK
492 Ali Özdemir KAŞKA
493 Mustafa KULALAR
494 Fazlı ARSLAN
495 Osman BÖLÜKBAŞI
496 Mustafa YÜRÜK
497 Murat  KARA
498 Korhan YURDAYARAR
499 Hayri ÖZCAN
501 Yüksel VARDAR
502 Adnan YAVUZ
503 Yusuf ALTINPINAR
504 Murat GÜNEY
505 Murat TEMİZER
506 Ünal KURT
507 Ömer Tanju ÖZEN
508 Necip BERBER
510 Ahmet SAVAŞ
511 Sezai KIDIKOĞLU
512 Ender KAPLAN
513 Sezai BORAN
515 Turgut PEHLEVAN
518 Hüseyin ÇETİNKAYA
519 Süleyman ÖZTÜRK
521 Mehmet SERT
522 Zübeyir OKUR
523 Abdullah YİĞİT
524 Erdal ÖZÇELİK
526 Müslüm  ÖZTÜRK
527 Kemal HASMAN

 

 

ONURSAL ÜYELER 

 

45 Fazlı GÖK
47 Özden KAYAN
63 Özdemir BAŞAT
75 Metin  KUTULU
90 Bekir BAKAR
92 Oktay ARPACIOĞLU
99 Ziya  YÜCASEN
100 Osman TAN
101 Turgut  AYDINER
162 Sabri Sinan  SOYRAL
183 Ayhan  ALATAŞ
235 Nizamettin  KARADUMAN
276 S.Fırat KOÇYİĞİT
321 Cem Tuğrul ATALAY
337 Tonguç  SUGÜNEŞ
339 Hayri  KUKOĞLU
342 İbrahim Coşkun  AKYÜZ
361 Ali Galip  SAVAŞIR
375 Handan Filiz SARICA 
376 Erol Ünal  KARABIYIK
378 N.Gülay  ÇANKAYA
379 Nuran  KILIÇ
382 Beyhan  ÇALIŞKAN 
386 Levent  ASLIM 
388 Halide  ÖZİNAN
390 Müjgan  BALOĞLU
391 Duyunç  KOÇÖZ 
409 Ali Rıza  BOZOĞLU
411 Emine Nevin  TOMRUK
412 Kazım Berk  BİNGÜLLÜ
417 Aslan  ÖZASLAN
418 Talat  ŞAHİN
419 Osman  DEMİRŞAHİN
420 Mehmet  YILDIRIM
422 Hülya  SERİN 
432 Orhan  ERGÜN 
435 Şükrü  SARAÇ 
436 Sinan  YAVUZ 
437 Ayşe  ÖZDEMİR
442 Cumali  KILIÇ
446 Tevfik Murat VARER 
449 Mustafa  DUMAN 
453 Musa  ÇAKIR
459 Süleyman Sururi  ÇİFTÇİOĞLU
463 Ayhan  SABANCI
464 Murat  KALAFATOĞLU
466 Dilek  DALDA VAROL
467 Şirin  ÇANKAYA
472 Mehmet  ÇAKIR 
474 Sertaç  ÖZDEMİR 
482 Ali İhsan  GÜREL
483 Cengiz  HASMER
488 Taner KUVANDIK
489 Recep Tayyar TEKİN
509 Kazım AY
516 İlker ÖZBAY
517 Ceyhan Vural GÜMÜŞ
520 Metin TÜRKARSLAN

 

 

 

VEFAT EDEN ÜYELER

 

3 Özgüner  POLAT
5 İsmail BAYKIL
6 Hakkı KÜTÜK
12 Tekin  ÖZDOĞAN
14 İhsan  PARLAK
16 Fevzi AKSU
24 Bekir  KUŞDEMİR
27 Erol KONUK
28 Halil  GÖREN
32 Kemalettin  ERTAN
38 Yurdakul KIRTILOĞLU
39 Fahrettin  SÖKMENER
41 İlhan EREN
42 Oğuz  ÖZALP
49 Orhan ÖZEN
53 Hayati ABDULKADİROĞLU
62 Tuncer MERİÇ
65 Ziya TUTAK
66 Sabahattin ERALP
67 Murteza ÇETİNKAYA
69 M.Haşmet ATALAYSUN
71 Fuat  MARABA
76 Necdet ADIBELLİ
77 M.Reşat YILMAZ
78 Necmettin ERCAN
79 Ali AKPINAR
80 Ali Yaver UĞURLU
81 Turhan ŞAHİNLER
82 Emin ERTUĞRUL
83 Fikret  TİM
87 Hüdaverdi BIYIKLI
89 İbrahim  DURMUŞKAYA
91 Fahrettin METİN
94 Yavuz BARIŞKAN
96 Salih Zeki  YİĞİT
102 Cezmi ZIĞINDERE
107 Ramazan Yaşar ŞENOCAK
112 Osman TÜRKER
116 Nedim UÇAR
128 Selahattin ÇINAR
130 Bekir TANRIKULU
135 Tahsin  BAŞ
137 Egemen TANRIVERDİLER
141 Eriş KIZILDAĞ
142 Asım SARI
151 İbrahim ACAR
156 Necati ALTINTAŞ
164 Ertuğrul ÇAKIR
165 Nazım ERKAHRAMAN
173 Selami AĞIRLAR
177 Ferit VAROL
180 Atilla AYTEK
181 Hüsamettin  ÖĞÜT
184 Bayram ÖZBAY
189 Abdulmelik KAZICI
190 Dr.Ali KAYGISIZ
193 Şener BİLGİN
197 Mehmet AYDIN
212 Necmi ERTUĞRUL
214 Hasan  ERYILMAZ
226 Mehmet GÜNDOĞDU
232 M.Rafet ERDOĞAN
233 Ömer AKTÜRK
236 Fahrettin DİCLE
245 Mehmet Ali ÖZEN
250 Nihat  CAMADAN
255 Süleyman EKİZER
264 Fehmi Bayram ÖZTUNÇ
266 Aydın GÜNEY
291 Faruk METİN
296 Nizamettin  ACAR
304 Kürşat ILGIN
311 Erol  ÖZDEMİR
327 Yakup  KIZILKAYA
348 Mustafa YALÇIN
358 Şuayip  DOĞANÇ
407 Recep  BANİOĞLU
445 Mustafa  VARER 
383 Hasan KUTLU
216 Halil TUĞ