Skip to content
Bulunduğunuz sayfa: Anasayfa arrow Dernekten Haberler arrow İzmir Şubemizin Emniyet Teşkilatıyla İlgili Kanun Tasarısı Çalışmaları
İzmir Şubemizin Emniyet Teşkilatıyla İlgili Kanun Tasarısı Çalışmaları Yazdır E-posta
 

BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDEKİ KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ -18.11.2019

TEMUDDER ÖNERİLER DOSYASI

 

GENEL DEĞERLENDİRME :Hazırlanan tasarıda birçok konuda standart belirleme, emsallere göre düzenleme yapma, mağduriyetlerin önlenmesi, hizmetler ilgili bir çok alanda boşlukların doldurulması öngörüldüğünden genel olarak OLUMLU bulunmuştur. Bu bağlamda, önerilen değişikliklerin de yapılması halinde hizmetin daha iyi yapılabileceği ve personelin çalışma azmini artıracağı değerlendirilmektedir.

MEVCUT TASLAK

ÖNERİLER

GEREKÇE

6775 SAYILI Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine dair Kanun ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve teşkilat yapısından çıkartılarak silahlı bir genel kolluk statüsü kazanmıştır. Bu değişiklik ile doğrudan ve her yönüyle İçişleri Bakanlığına bağlı kuruluş haline gelen Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının, Genelkurmay Başkanlığı ve Türk Silahlı kuvvetleri ile seferberlik ve savaş hali dışında herhangi bir bağı kalmamıştır. Bu kapsamda eskiden Türk Silahlı Kuvvetlerinin tabi olduğu mevzuata istinaden yürütülen hususlarda Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının İçişleri Bakanlığına bağlanmış olması nedeniyle çeşitli kanunlarla düzenleme yapılması gerekmektedir. Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerin tek merkezde kontrol edilebilmesi, karar alma ve uygulama, temsil ve yönetimde etkinliğe sahip, hızlı reaksiyon gösterecek ve müdahale edecek bir yapıya kavuşturulması, bu kapsamda personel görevlendirilmesi ve bu personelin özlük haklarının belirlenmesi amacıyla düzenleme yapılması ihtiyacı bulunmaktadır.

Diğer taraftan 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslar arası Koruma Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra ortaya çıkan gelişmeler ve uygulamada yaşanan sorunların ortadan kaldırılması göç yönetim sisteminin daha da güçlendirilmesi önem arz etmektedir.

 

Bu kapsamda kanun Teklifimiz ile;

 

 

----

 

-İkinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde zorunlu en az bekleme süresinin 2 yıla yükseltilmesi,

----

 

-Polis eğitim ve öğretim kurumları ile polis moral eğitim merkezlerinde birim yöneticisi olarak görevlendirilen Birinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesindeki personel ile İl Emniyet Müdürü olarak görevlendirilen Birinci Sınıf Emniyet Müdürlerinin mali ve özlük haklar açısından emsalleriyle aralarında ortaya çıkan farkların ortadan kaldırılması,

-----

 

-Personelin ödüllendirilmesi hususunda İçişleri Bakanlığına bağlı genel kolluk arasında yeknesaklığın sağlanması,

------

 

-Komiser yardımcılığı sınavlarına müracaat için polis polis memuru, başpolis ve kıdemli başpolislerde aranan yaş şartının kaldırılması

-------

 

-Takviye kuvvet olarak diğer illere gönderilen çevik kuvvet birimlerine görevlendirildikleri il valiliğince sağlanan olanaklardan, takviye kuvvet görevlendirilen diğer personelin de yararlandırılması,

------

 

-Terörle mücadele sırasında alıkonulan veya kaybolan Emniyet Teşkilatı personeli ailelerinin, gaiplik kararı alınıncaya kadar her türlü sosyal hak ve yardımlardan yararlanmaya devam ederek mağdur olmamaları,

-------

 

-Teröristle mücadele ve sınır ötesi operasyonlar, uluslararası barışı destekleme kapsamındaki faaliyetler,üs bölgeleri gibi mahrum yerlerde görev yapan personelin tedavilerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Jandarma Komutanlığının envanterindeki ilaç ve tıbbı sarf maddelerini herhangi bir ücret ve katılım payı alınmaksızın kullanılması,

-------

 

-Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı personeline verilecek madalya ve ödüllere ilişkin usul ve esasların belirlenmesi,

-------

 

-Uzman Jandarmalardan branşı görevini yapamayacak derecede hastalığı olanlara branş değişikliği hakkı tanınması,

 

 

-İkamet izni başvurularının yoğunluğu nedeniyle nitelikleri İçişleri Bakanlığı aracı kurumlar vasıtasıyla başvuru işlemlerinin yapılabilmesine imkân sağlanması

 

 

 

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1-(Mülki idare amirleriyle ilgili)

 

 

MADDE 2-Madde ile,3201 sayılı Kanunun 13üncü maddesinde düzenleme yapılarak Özel Güvenlik Denetleme Başkanı ile Özel Hareket Başkanı görev unvanları “Başkanlık” branşı altında birleştirilmiş, yapılan düzenlemeye uygun olarak Başkanlıklarda 1inci meslek derecesindeki Birinci Sınıf Emniyet Müdürlerinin “Başkan”, 2.meslek derecesindeki Birinci Sınıf Emniyet Müdürlerinin ”Başkan Yardımcısı” olarak görevlendirilmesine imkan sağlanmaktadır. Böylece Başkanlık ve birimlerinin temsil, karar alma ve yönetimde etkinliği daha tecrübeli yönetici kadroların istihdam edilmesiyle sağlanabileceği öngörülmektedir.

------

 

-Madde ile ayrıca, İkinci Sınıf Emniyet Müdür rütbesindeki personelin ilçe emniyet olarak görevlendirildiği önemli ilçelerde hâlihazırda unvanı ilçe emniyet müdürü ve şube müdürü olan Üçüncü Sınıf Emniyet rütbesindeki personelin bu ilçelerde ilçe emniyet müdürü yardımcısı olarak görevlendirilmesine imkân sağlanması

-------

 

-MADDE 3-Madde ile,3201 Sayılı Kanunun 13üncü maddesinde yapılan değişikliğe uyumlu olarak Özel Güvenlik Denetleme Daire Başkanı ile Özel Harekat Daire Başkanı görev unvanları “Başkanlık” başlığı altında birleştirilmektedir.

--------

 

-MADDE 4-Madde ile,3201 Sayılı 55.maddesinde düzenleme yapılarak 2. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi eden personeli hizmetinden en iyi şekilde istifa edilebilmesi ve personelin kendini bir üst rütbenin gereklerine uygun şekilde yetiştirilmesi amacıyla, bir üst rütbeye terfi için bu rütbede zorunlu en az bekleme süresi bir yıldan iki yıla çıkarılmaktadır.

----------

 

Yüksek Değerlendirme Kurulunun kadro sayılarını aşmamak kaydıyla her yıl hizmet ihtiyacına göre amir rütbesinde bulunması gereken sayıyı belirleyebilmesi amaçlanmaktadır.

-------

 

Mevcut sistemde amir sınıfı personel, bir üst rütbeye terfi edebilmek için her rütbe geçişinde yazılı ve sözlü sınava girmektedir. Bu rütbe geçişi işlemleri görevde yükselme kapsamında olmadığından sınavlar ile hizmet içi eğitimler sadece üst düzey yöneticiliğe adım atacak Emniyet Amiri rütbesinden Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine terfide uygulanacak şekilde düzenlenmektedir.

 

Sözlü sınavın kaldırılması,

Değerlendirmede; yazılı sınav notu ile geçmiş yıllardaki performans notu ortalamasının birlikte değerlendirilmesi

 

Objektifliğin ve liyakatin tam  olarak sağlanması  için

-Başpolis ve kıdemli başpolis memurlarının komiser yardımcılığı rütbesine yükselmelerine ilişkin esaslar 3210 sayılı Kanunun geçici 29uncu maddesinde düzenlendiğinden maddedeki ilgili hükümler yürürlükten kaldırılmaktadır.

-------

------

-Mevcut durumda bulundukları rütbede 5 yıl süreyle terfi edemeyen Emniyet Amiri ve Emniyet Müdür rütbesindeki personel re’sen emekli edilmektedir. Yapılan düzenleme ile yetişmiş personel kaybının önüne geçmek için, hizmet ihtiyacı sebebiyle emekliye sevk edilmesi uygun görülmeyen fiili hizmet sürelerinin Yüksek Değerlendirme Kurulu Kararı ve Bakan onayı ile ikişer yıl periyotlarla toplam dört yıl olmak üzere uzatılabilmesine imkân sağlanmaktadır.

 

Tek seferde 4 yıl uzatılması

 

Personel üzerindeki tedirginliğin giderilip hizmete daha sıkı konsantre olması SAĞLANACAKTIR.

-Hizmet ihtiyacı sebebiyle göreve devam ettirilen personelden bu süre içerisinde kendi isteğiyle emekli olmak isteyenlerin hak kaybına uğramaması için re’sen emekli edilenlerle aynı haklara sahip olmaları hükme bağlanmaktadır.

------

------

MADDE 5-Madde ile , 3201sayılı Kanunun 86 ncı maddesinde düzenleme yapılarak Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin çeşitli ödüller ile taltif edilebilmesi, ödül ve madalya verilecek durumlar ile madalya, para ödülleri ve diğer ödüllerin bütçesinin belirlenmesi, emniyetin icra ettiği görevler açısından ödül verilecek durumların ortaya konulması amaçlanmaktadır.

Kanuna aşağıdaki cümle eklenmelidir.

“Taltif veya Ödül listeleri, Hazırlayan ilk birim tarafından personele duyurulur. Varsa şikayetler cevaplandırılır ve dosyaya konulur.” 

Suiistimali önlemek, şeffaflığı sağlayarak, muhtemel hataların ve haksızlıkların önlenmesi sağlanmalıdır.

MADDE 6-Çevik Kuvvet birimlerinin bağlı bulundukları kadrolardan diğer illere görevlendirilmeleri halinde beslenme ve barınma ihtiyaçları geçici görevli bulundukları il valiliğince karşılanmaktadır. Madde ile ,  3201 sayılı Kanunun ek 16 ncı maddesindeki düzenleme yapılarak çevik kuvvet dışında geçici olarak görevlendirilen diğer personeli de beslenme ve barınmasına ilişkin ihtiyaçların karşılanması öngörülmektedir.

--------

 

MADDE 7-Emniyet Genel Müdürlüğünün yeniden teşkilatlanması kapsamında, benzer iş yapan birimlerin birleştirilerek personel tasarrufu sağlanması, yalınlaştırma ve sadeleştirme amacıyla 3201 sayılı Kanunun ek 22 nci maddesi yürürlükten kaldırılmaktadır.

 

 

--------

 

MADDE 8Madde ile,3201 sayılı Kanunun ek 31inci maddesinde düzenleme yapılarak mali ve özlük haklar bakımından, büyükşehir olmayan illerde görevli il emniyet müdürleri, Ankara, İstanbul ve İzmir dışında görevli il emniyet müdürlerine; polis eğitim ve öğretim kurumları ile polis moral eğitim merkezlerinde birim yöneticisi olarak görevlendirilen Birinci Sınıf Emniyet Müdür rütbesindeki personel, polis başmüfettişlerine eşitlenerek aynı rütbede farklı birimlerde görev yapan birim yöneticileri açısından hak kaybı olmaması amaçlanmıştır.

Emniyet Hizmetleri Sınıfının Mali ve özlük haklarının Rütbelere göre belirlenmesi, buna göre her türlü özlük hakları, yan ödeme, makam ve diğer tazminatların 1.Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesi esas alınarak tespit edilmesi, Ankara, İstanbul,İzmir İl Emniyet Müdürleri ve takdir edilecek diğer makam unvanına ayrıca % itibariyle daha yükseğinin ödenebilmesi şeklinde  düzenleme yapılması

 

Eşitliğin sağlanması ve haksızlık ve mağduriyetlerin giderilmesi için,

Düzenlemenin unvana göre değil rütbeye göre yapılması, böylece ilgili tüm personel yararlanmış olacaktır.

MADDE 9-Madde ile,3201 sayılı Kanuna ek madde eklenerek Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görevli Emniyet Teşkilatı personelinden; terörle mücadele görevi sırasında veya bu görevlerden dolayı kaybolan veya alıkonulanların ailelerin mağdur edilmemesi amacıyla ilgili personel hakkında gaiplik kararı verilinceye kadar geçen süre içerisinde ailelerin personelin aylıklarını alabilmelerine ve her türlü sosyal hak ve yardımlardan yararlanabilmesine yönelik düzenleme yapılmaktadır.

--------

 

MADDE 10-Madde ile,3201 sayılı Kanunun geçici 26 ncı maddesindeki düzenleme yapılarak Polis Akademisinden mezun amirlerle, memurluktan amirliğe geçen personel arasındaki farklılığın kaldırılarak üniversite mezunu amirlerin (A) grubu, yüksekokul ve daha aşağı derecede eğitime sahip amirlerin (B) grubu amir sayılması sağlanmaktadır.

----------

 

MADDE 11-Madde ile,3201 sayılı Kanunun geçici 29 uncu maddesinde düzenleme yapılarak komiser yardımcılığı sınavlarına müracaat için polis memuru, başpolis ve kıdemli başpolislerde aranan yaş ve lisans şartının birçoğu fiilen komiser yardımcılığı rütbesi karşılığı görev unvanlarında çalıştırılan başpolis ve kıdemli başpolis memurlarının mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik düzenleme yapılmaktadır.

----------

 

MADDE 12-Madde ile, üst düzey personel ihtiyacının karşılanması amacıyla Kanunun yürürlük tarihinden itibaren on yıllık süre ile Birinci Sınıf Emniyet Müdürlerinin genel kadro sayısına oranın onbinde 35,İkinci Sınıf Emniyet Müdürlerinin oranının onbinde 50 olarak uygulanması öngörülmektedir.

Yüksek Değerlendirme Kurulu Kararı ile süresi uzatılanların asıl orana ve on yıl uygulanacak orana dahil olmaması

Hak sahiplerinin rütbe terfiinde önlerinin açık olduğunu bilmeleri performanslarını olumlu yönde etkiliyecektir.

MADDE 46-Madde ile, Emniyet Genel Müdürlüğünün yeniden yapılandırılması çerçevesinde Trafik Merkez kuruluşuna ilişkin hükümler yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

 

 

 

MADDE GEREKÇESİ

62-5253 sayılı Dernekler Kanununun 23 üncü maddesinde yapılan düzenleme ile dernek üyeliğine kabul edilenler ile üyeliği sona erenlerin bilgilerinin mülki idare amirliğine bildirilmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Madde ile, düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarih itibariyle devam eden üyeliklerin de mülki amirliğe bildirilmesine yönelik olarak altı aylık geçici bir süre öngörülmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61. Dernek işlemlerinin elektronik ortamda yapılabilmesine imkân tanımaktadır.

 

 

 

MADDE 62-5253 SAYLI Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Üyeliğe devam edenlerin bildirilmesi

GEŞÇİCİ MADDE 1-Dernekler, bu maddeye ihdas eden Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde, üyeliği devam edenlerin adını, soyadını,doğum tarih ve kimlik numarasını mülki idari amirliğe bildirmekle yükümlüdür.Bu yükümlülüğü yerine getirmeye yöneticiler hakkında 32nci maddenin birinci fıkrasının (I) bendi hükmü uygulanır.

 

 

 

 

62- (Teklifin 60. Maddesi ile de ilgilidir.)

3201 Sayılı Yasa’nın Ek 11. Maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Emniyet teşkilatı kadrosundan emekli olanlar, Türkiye Emekli Polis Memurları ve Polis Amirleri  (Komiserler ve Emniyet Amiri Derneği, Türkiye Emekli Emniyet Müdürleri Derneği, Türkiye Emniyet Mensubu Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği  kurabilirler. Bu dernekler tarafından Türkiye Polis Emeklileri, Şehit Yakınları ve Gazi Derneği Fedarasyonu kurulur. Federasyonun genel kurulu ve zorunlu organlarında emekli dernekleri 3/7, Şehit Yakınları ve Gazi Derneği 1/7 oranında temsil edilir.   Bu dernekler Kamu Yararına Çalışan Derneklerden sayılır. İsminde Polis, Emniyet,  Polis Şehitleri ve Polis Gazileri veya bunları çağrıştıracak dernek kurulamaz.

Bu madde ile ile getirilen özel düzenleme dışında,Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu’nun dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

(Genel Öneri 2.maddesi kapsamındadır)

 

3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununa aşağıdaki geçici 30. Madde eklenmiştir.

Geçici Madde 30 : Ek 11. Maddede yapılan değişiklik gereğince varlığı olmayan dernekler altı ay , federasyon 9 ay içinde kurulur. Mevcut Kamu Yararına Çalışan Polis Emeklileri Derneği ‘nin mal varlığı, bütün aktif ve pasifleri Federasyona devredilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derneklere üyeliğin elektronik ortamda yapılması ve bunu için alt yapı oluşturulması için altı aylık bir süre verilmesi,

2847 Sayılı Kanunda olduğu gibi, Genel Kolluk hakkında öneri konuları ile ilgili Genel bir kanuna ihtiyaç vardır. Ancak  bu kanun çıkıncaya kadar, öneride bulunulduğu gibi bir düzenleme yapılması alandaki dağınıklığı önleyecektir.

MADDE 90 Madde ile,7068 sayılı Kanunun 17nci maddesinde yapılan düzenlemeyle Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışındaki hizmet sınıflarında çalışan personelin kadro derecelerine göre yetkili disiplin kurullarının belirlenmesi merkez ve yüksek disiplin kurullarının iş yükünü önemli ölçüde artırdığından disiplin işlemlerinin kadro derecesi ayrımı yapılmaksızın kadroların bulunduğu disiplin kurullarında değerlendirilmesi öngörülmektedir.

------

 

MADDE 91-7068 sayılı Kanunda yapılan düzenleme ile her sınıftan personel hakkında verilen meslekten çıkarma işlemlerinin Bakan onayı ile kesinleşmesi yönünde düzenleme yapılması amaçlanmıştır.

     Ayrıca, İçişleri Bakanı onayına sunulan yüksek disiplin kurulu kararlarından uygun görülmeyenlerin İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunca kesin karara bağlanması öngörülmektedir.

-------

 

MADDE 92-Madde ile,7068 sayılı Kanuna ek (39 sayılı çizelge güncellenerek Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki Başkanlıkların yöneticisi olan Başkanların ve merkeze bağlı illerde kurulan Özel Hareket Müdürlükleri yöneticisi olan müdürlerin disiplin amiri olarak kanuna eklenmesi öngörülmüştür

 

 

 

3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu’nun  90.maddesinin Birinci fıkrasındaki “ücretli ” ibaresi “bu kadrodan emekli” olarak değiştirilmiştir.

OYAK örneğinde olduğu gibi;  emekli olunması halinde de üyeliğin devam ettirilmesi mümkündür. Eşitlik ve emsal olarak Polis Teşkilatı mensuplarına da bu hak tanınmalıdır. Bunun sağlanması halinde Polis Sandığının mali kaynağı da/tasarruf da daha iyi bir şekilde gerçekleşebilir

 

 

 

BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARANAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

 

 

Madde-2-madde 12

11 madde

 

 

 

 

 

 

GENEL ÖNERİ

1-      Hazırlanan tarsıda bir çok yerde, Jandarma, Sahil Güvenlik ve Emniyet Genel Müdürlüğünün İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA bağlı “Silahlı bir Genel Kolluk” olduğu belirtilip, bir çok hususta yeknesaklık ve sağlayacak düzenleme yapılması amaçlandığından daha homojen ve her üç kurumdaki personeli hiçbir konuda mağdur edilmemesi için “Genel Kolluk Disiplin Kanunu” gibi eğitim, mali ve özlük hakları da kapsayacak, aynı görevi yapanlar arasında eşitliği saylayacak bir “Genel Kolluk Personel Kanunu” çıkartılması çalışması yapılması önem arz etmektedir.

2-       Genel Kolluk Kuvvetlerini kapsayacak şekilde, Türk Silahlı Kuvvetlerine uygulanan 2847 Sayılı kanuna paralel olarak, Genel Kolluk Emeklileri, Gazileri, Dul ve Yetimleri Hakkında Kanun”  teklifi hazırlanmalıdır.

 

 

 

 

Dernekten Haberler

CAHİDE SAVAŞYAR'IN EVİNİN MÜZEYE ÇEVRİLMESİYLE İLGİLİ DUYURU
Cahide SAVAŞYAR hocamızın evinin müzeye çevrilmesiyle ilgili üyemiz E.Emniyet Müdürü Yahya GIŞ'ın notu için tıklayınız...
 
1. Sınıf Emniyet Müdürü Turgut Aslan’ın Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Atanması Üzerine
15 Temmuz gazisi 1. Sınıf Emniyet Müdürü Turgut Aslan’ın Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atanması hepimizi mutlu etmiştir...
 
Web Sitemizde yayınlanacak"Üyelerimizi Tanıyalım" Köşesi için Duyuru
Derneğimiz web sitesi ve Çağın Polisi Dijital Dergisinde bir “Üyelerimizi Tanıyalım Köşesi” oluşturulmuştur. Detaylar için tıklayınız...
 
ÇAĞIN POLİSİ DERGİSİ DİJİTAL DERGİ OLARAK YENİDEN YAYINLANMIŞTIR...
Derneğimiz TEMÜD-DER tarafından 2004 yılında çıkartılmaya başlanan ve aralıksız Aralık 2017 tarihine kadar sürdürülen ancak teknik nedenlerle ara verilen/durdurulan Çağın Polis Dergisi, çağın teknik gelişmelerine uyum sağlayarak “dijital dergi “ olarak yeniden (Nisan 2020) 185. sayısıyla yayına başlamıştır.
 
10 NİSAN POLİS BAYRAMI KUTLU OLSUN
10 Nisan Polis Bayramı mesajımız için tıklayınız...
 
İZMİR ŞUBE BAŞKAN YRD. SN. YUSUF VEHBİ DALDA'NIN 10 NİSAN MESAJI
İZMİR ŞUBE BAŞKAN YRD. SN. YUSUF VEHBİ DALDA'NIN 10 NİSAN MESAJI İÇİN TIKLAYINIZ...
 
Derneğimizin Sorumluluğunda Düzenlenecek Olan INTERPEX Fuarının Lansmanı Yapıldı
Derneğimiz yetki ve sorumluluğunda Marmara Furcılık Firması ile birlikte düzenleyeceğimiz INTERPEX-Ülke Güvenliği, Kolluk Kuvvetleri Ekipmanları ve Siber Güvenlik Fuarı'nın bilgilendirme ve duyurusunun yapıldığı lansman organizasyonu 12 Mart 2020 Perşembe akşamı Otel Sheraton ‘da gerçekleşmiştir. 
 
Üyemiz Osman ÖZTÜRK 12 Martta Bursa Kitap Fuarında
Üyemiz E. Emniyet Müdürü Osman ÖZTÜRK "Çocukların yaşam boyu karşılaşabilecekleri risklere karşı güvende olmak için edinmeleri gereken davranış kalıplarını öğretmek için"hazırladığı kitabıyla 12 Mart Saat 13.00'de Bursa Kitap fuarında
 
Türkiye Emekliler Platformuna Bankalardan Gelen Promosyon Teklifleri

Türkiye Emekliler Platformumuza bankalardan gelen promosyon teklifleri:


 
Mart Ayı Değerlendirme ve Sohbet Toplantımız Yapılmıştır

Dernek Merkezimizde bu ayki Sohbet Toplantımızda “Kaliteli Yaşam ve Sağlık “konularında Göğüs Hastalıkları uzmanı Dr. Fatih Adıyamanlı, üyelerimize seminer vermiştir. Ayrıca Çankırı tuz mağarasına 22 Mart’ta yapılacak olan turla ilgili de üyemiz Doğan Irmak tarafından tanıtım ve bilgilendirme yapılmıştır

 
YENİ ÜYELERİMİZ
Derneğimize Yeni Üye Olanlar...
 
Türkiye Emekliler Platformu banka promosyon görüşmelerine dahil olmak için toplandı
Derneğimizin de dahil olduğu Türkiye Emekliler Platformu banka promosyon görüşmelerine dahil olmak için toplandı.
 
Gazi İşitme Cihazı Merkezi ile İndirim Anlaşması
 Gazi İşitme Cihazı Merkezi ile İndirim Anlaşması gereği üyelerimize %40 indirim yapılacaktır. Detay için tıklayınız...
 
Şubat Ayı Sohbet ve Değerlendirme Toplantımız Yapılmıştır.
Derneğimiz Aylık sohbet ve bilgilendirme toplantısı 4 Şubat 2020 Salı günü üyelerimizin yoğun katılımıyla dernek genel merkezinde yapılmıştır.
 
Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Mezarı başında anıldı

Diyarbakır'da uğradığı saldırıda 5 silah arkadaşıyla hayatını kaybeden Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, şehadetinin 19'inci yılında Sakarya'nın Hendek ilçesindeki mezarı başında anıldı. 
İzmir Şubemizin Emniyet Teşkilatıyla İlgili Kanun Tasarısı Çalışmaları
 BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDEKİ KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ -18.11.2019
 
Derneğimizce Düzenlenecek Olan INTERPEX Fuarı'nı Noya Fuarcılıkla Birlikte Gerçekleştiriyoruz.

Türkiye Emekli Emniyet Müdürleri Deneği olarak hayata geçireceğimiz Ülke Güvenliği, Kolluk Kuvvetleri Ekipmanları ve Siber Güvenlik Fuarı’nı (INTERPEX) Noya Fuar Yapım / Marmara Fuarcılık firmaları ile gerçekleştiriyoruz. Detaylı bilgi ve tanıtım için www.interpexfuari.com/ web adresini ziyaret ediniz.

 
Antalya Şube Üyemiz Ali Natık CANCA Son Yolculuğuna Uğurlandı
Üyemiz Emekli Emniyet Müdürü Ali Natık CANCA 09.01.2020 günü vefat etmiştir.
 
Önceki Emniyet Genel Müdürümüz Sayın Celal UZUNKAYA Derneğimizi Ziyaret Etmiştir
Önceki Emniyet Genel Müdürümüz Sayın Celal UZUNKAYA Derneğimizi Ziyaret Etmiştir.
 
2020 Yılının İlk Sohbet Toplantısı Yapıldı
Derneğimiz 2020 yılının ilk sohbet ve bilgilendirme toplantısı 8 Ocak 2020 Çarşamba günü üyelerimizin yoğun katılımıyla dernek genel merkezinde yapılmıştır...
 
UZLAŞTIRMACI OLMAK İSTEYEN ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE
Uzlaştırmacı olmak isteyen üyelerimizin dikkatine...
 
Polis Akademisi Mezunları Yeniden Uzlaştırmacı Olabilecekler
Polis Akademisi Mezunları Uzlaştırma Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle yeniden uzlaştırmacı olabilecekler. Detaylar için tıklayınız....
 
ÜYELERİMİZE DUYURU
Derneğimizce yapılan bir çalışmaya esas olmak üzere, teşkilatımız mensubu ya da emekli arkadaşlarımızdan....
 
Emniyet Genel Müdür Yardımcımız Sayın Mehmet Fatih SERDENGEÇTİyi Makamında Ziyaret Ettik
Emniyet Genel Müdür Yardımcımız Sayın Mehmet Fatih SERDENGEÇTİ'yi yönetim kurulu üyemiz Gürbüz BAHADIR ve İzmir Şube Üyemiz Yusuf Vehbi DALDA makamında ziyaret etmişlerdir.
 
Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Sayın Selami HÜNER Derneğimize İadei Ziyarette Bulundu
Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Sayın Selami HÜNER Derneğimize iadei ziyarette bulunarak dernek Genel Başkanımız İsmail ÇALIŞKAN, Yönetim Kurulu Üyelerimiz; Şevket TAŞDELEN, Zekai BALOĞLU, Gürbüz BAHADIR ve Ayhan ÇANKAYA ile biraraya gelerek sohbet etmişlerdir.
M
eslekteki anılarını paylaşıp teşkilatımızla ilgil güncel konular üzerinde görüş alışverişinde bulunmuşlardır.
 
Emniyet Genel Müdürümüz Sayın Mehmet AKTAŞ'ı Makamında Ziyaret Ettik
Genel Başkanımız İsmail ÇALIŞKAN ve Genel Sekreterimiz Şevket TAŞDELEN Emniyet Genel Müdürümüz Sayın Mehmet AKTAŞ'ı makamında ziyaret etmişlerdir.

 
Derneğimizin "İnsanlar Yaşarken de Anılmalıdır" Etkinliğinin Konuğu E.Vali Sayın Ünal ERKAN Oldu
Derneğimizin "İnsanlar Yaşarken de Anılmalıdır" Etkinliğinin Konuğu E.Vali Sayın Ünal ERKAN Oldu...
 
Engelliler Günü Etkinliği Kapsamında Derneğimizde Toplanıldı
Engelliler Günü etkinliğimiz kapsamında 05 Aralık 2019 günü 14:30’da 1982 mezunu E.Emniyet Müdürü Ahmet EREZ ve 1984 mezunu Gazi Emniyet Müdürü Atalay ÜLKER’i dernek genel merkezimizde ağırladık
 
Önceki Terörle Mücadele Daire Başkanımız, 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan Derneğimizi Ziyaret Ettiler
Önceki Terörle Mücadele Daire Başkanı 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan Derneğimizi Ziyaret ederek bizi onurlandırmıştır.
 
TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Sayın Celalettin GÜVENÇ Vekilimizi Ziyaret Ettik
TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Sayın Celalettin GÜVENÇ vekilimizi makamında, Genel Başkanımız İsmail ÇALIŞKAN ve Genel Sekreterimiz Şevket TAŞDELEN ziyaret etmişlerdir. Sayın Valimize göstermiş olduğu yakın ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz.
 
Emniyet Teşkilatıyla İlgili Kanun Tasarısı
Teşkilatımızla ilgili kanun tasarısı TBMM Başkanlığına sunuldu
 
Üyemiz E. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Rafet Erdoğan Son Yolculuğuna Uğurlandı
Değerli Üyemiz Emekli Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Rafet Erdoğan Son Yolculuğuna Uğurlandı
 
BURSA ULUDAĞ PEKOM 2019-2020 YILI KIŞ DÖNEMİ YILBAŞI VE SÖMESTR TATİLİ ÖZEL PAKET PROGRAMI
Bursa polisevi Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet vermekte olan Uludağ Eğitim ve Dinlenme Tesisi'nde 2019-2020 yılı kış döneminde yılbaşı ve sömestr tatili özel paket programı fiyat listeleri ve normal günlerde uygulanacak fiyat listesi belirlenmiştir.
 
BÜYÜK ÖNDERİMİZ MUSTAFA KEMAL ATATÜRKÜ SAYGI,RAHMET VE MİNNETLE ANIYORUZ.
 TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURUCUSU, BÜYÜK ÖNDERİMİZ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’Ü, SONSUZLUĞA UĞURLADIĞIMIZ GÜNÜN 81.YILDÖNÜMÜNDE....
 
Yenilenen Polis Kimlik Kartları Üyelerimize Genel Merkezimizde teslim edildi.
5 Kasım 2019 Salı günü Dernek Genel Merkezimizde, önceki Genel Müdürümüz Sayın Celal UZUNKAYA 'nın katkı ve gayretleriyle ....
 
Cumhuriyetimizin 96. Yılı Kutlamaları
Cumhuriyetimizin 96. Yılı kutlamaları dahilinde teşkilat mensuplarımız, üyelerimiz ve ailelerimiz ile birlikte Atamızın huzurundaydık
 
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 29 Ekim 1923 tarihinde “Türk Milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare cumhuriyet idaresidir.” diyerek ilan ettiği Cumhuriyet...
 
Ekim Ayı Sohbet Toplantımız
Ekim ayı sohbet ve değerlendirme toplantımız 8 Ekim 2019 Salı günü yapıldı.
 
ÜYELERİMİZE DUYURU
TARİHÇİ ATATÜRKÇÜ YAZAR SAYIN PROF. İLKNUR GÜNTÜRKÜN KALIPÇI HOCAMIZIN 19 EKİM 2019 CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 20.00 DA ANKARA YENİMAHALLE NAZIM HİKMET KONGRE VE SANAT MERKEZİ SALONUNDA YAPACAĞI "ZAMANSIZ KADINLAR"KONULU GÖSTERİ KONFERANSINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN,TÜRK POLİS TEŞKİLATININ VE NURDAN-NATİK CANCA AİLESİNİN ONUR VE GURUR KAYNAĞI TÜRKİYENİN İLK KADIN EMNİYET MÜDÜRÜ FERİHA SANERK İN DE CANLANDIRILACAĞI HOCAMIZ TARAFINDAN BİLDİLMİŞTİR
 
TEMÜD-DER GAZİLER GÜNÜ MESAJI
Türk kahramanlığının sönmeyen meşaleleri Gazilerimizin günü kutlu olsun! Saygı ve şükranlarımızla…
 
Keçiören Belediye Başkanını Makamında Ziyaret ettik
Genel Başkanımız Sayın İsmail ÇALIŞKAN, Genel Başkan Yardımcımız Ahmet SARICA ve yönetim kurulu üyemiz Zekai BALOĞLU ile birlikte Keçiören Belediye Başkanı Sayın Turgut ALTINOK'u makamında ziyaret ederek başarı dileklerinde bulunmuşlardır.
 
Emniyet Genel Müdürümüzü Makamında Ziyaret Ettik.
Genel Başkanımız Sayın İsmail ÇALIŞKAN yönetim kurulu üyelerimiz Zekai BALOĞLU ve Ayhan ÇANKAYA ile birlikte Emniyet Genel Müdürümüz Sayın Mehmet AKTAŞ'ı makamında ziyaret etmişlerdir.
 
Tüm Üyelerimizin Kurban Bayramını Kutlarız
Tüm Üyelerimizin Kurban Bayramını eniçten dileklerimizle kutlar....
 
Derneğimiz Aracılığıyla AXA Sigortayla yapılan Sigorta Poliçelerinizde İndirim...
Değerli Üyelerimiz, derneğimiz siz Sayın üyelerimize sigorta alanında da yardımcı olma amacıyla yeni bir faaliyete başlamıştır.
 
Sayın Celal Uzunkaya’nın Görevden Ayrılışı Büyük Bir Üzüntü ve Hayal Kırıklığı Yaratmıştır.
Emniyet Genel Müdürmüz Sayın Celal Uzunkaya’nın Görevden Ayrılışı Büyük Bir Üzüntü ve Hayal Kırıklığı yaratmıştır...
 
Şırnak Valisi Sayın Mehmet Aktaş Emniyet Genel Müdürlüğüne atandı.
Şırnak Valisi Sayın Mehmet Aktaş Emniyet Genel Müdürlüğüne atandı.
 
Özel Harekat Başkanlığında 15 Temmuz Şehitlerimizin Anısına Program Düzenlendi
Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı’nda 15 Temmuz Şehitlerimizin Aileleri, Gazilerimiz ve Yakınları Onuruna Yemek Programına katıldık
 
15 Temmuz Mesajı
 
 
VEFAT İLANI
Değerli Üyemiz E.1.sınıf Emniyet Müdürü 21971 sicil sayılı Kürşat ILGIN vefat etmiştir.
 
EMEKLİ MAAŞINI TÜRKİYE EKONOMİ BANKASINA TAŞIYANLARA 1000 TL PROMOSYON
Emekli Maaşını TEB'e taşıyanlara 1000 TL Promosyon...Haberin detayı için başlığa tıklayınız....
 
EMNİYET GENEL MÜDÜRÜMÜZ DERNEĞİMİZİ ZİYARETİNDE ONUR DEFTERİNE DUYGULARINI YAZDI...
Emniyet Genel Müdürümüz Sn. Celal UZUNKAYA'nın 27 Haziran 2019 günü Derneğimizi ziyareti esnasında Onur defterimize eklediği satırlar....
 
EMNİYET GENEL MÜDÜRÜMÜZ SAYIN CELAL UZUNKAYA DERNEĞİMİZİ ZİYARET ETTİ
Emniyet Genel Müdürümüz Sayın Celal UZUNKAYA Derneğimizi ziyaret ederek bizleri onurlandırmışlardır...
 
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına Ziyaret
Dernek Genel Başkanımız Sn. İsmail ÇALIŞKAN, yönetim kurulu üyelerimiz İrfan TOMRUK ve Ayhan ÇANKAYA Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Sn. Resul HOLOĞLU'nu ziyaret ederek kendisine şilt takdim etmişlerdir.
 
POLSAN Ziyaretimiz
Dernek Genel Başkanımız Sn. İsmail ÇALIŞKAN, yönetim kurulu üyelerimiz İrfan TOMRUK, Şevket TAŞDELEN ve Ayhan ÇANKAYA Polis Sandığı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ahmet OGAN'ı makamında ziyaret ederek şilt takdim etmişlerdir.
 
Derneğimiz Geleneksel İftar Yemeği
Derneğimizin düzenlediği geleneksel iftar yemeğimiz 24 Mayıs 2019 Cuma günü gerçekleştirildi. İftarda yönetim kurulu dernek üyeleriyle bir araya geldi.
 
Emniyet Genel Müdürlüğü Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Dairesinden Polis Dergisiyle ilgil Duyuru
Medya Halkla İlişkiler Protokol Dairesinden gelen yazıya göre Polis Dergisine makale gönderme süresi 14 Haziran 2019'a kadar uzadı.
 
Emniyet Genel Müdürlüğü Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Dairesinden Polis Dergisiyle ilgil Duyuru
Emniyet Genel Müdürlüğü Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Dairesinden Polis Dergisiyle ilgil Duyuru için tıklayınız...
 
Emniyet Genel Müdürümüz Sayın Celal UZUNKAYA Üyemiz Saime KONCA'ya plaket verdi.
Emniyet Genel Müdürü Sn. Celal UZUNKAYA, Polis Akademisi'nin ilk mezunlarından üyemiz emekli Emniyet Müdürü Saime Konca'ya hediye ve plaket takdim etti
 
TEMÜDDER Bursa Şubemizin Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı
TEMÜDDER Bursa Şubemizin Olağanüstü Genel Kurulu sonucunda yönetim kurulu değişikliği...
 
İzmir Şubemizin Sayın Genel Müdürümüz Celal UZUNKAYA'ya teşekkür mesajı
TEMÜDDER İzmir şubemizin Sayın Genel Müdürümüze teşekkürü ve kendisinin cevapları...
 
TÜRK POLİS TEŞKİLATI KURULUŞUNUN 174.YILI KUTLU OLSUN
Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, ecdadımızı, Cumhuriyet idaresinin devamıyla bölünmez bütünlük ve kanun hakimiyetinin sağlanması uğrundaki Şehitlerimizi...
 
Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfından Üyelerimize Duyuru
Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfımızın Sivas Termal Otel&Spa Otel Tesisleriyle emekli teşkilat mensupları, şehit aileleri , gazi ve malulleri için yaptığı sözleşme detayları haberimizin devamındadır...
 
2019 YILI YAZ SEZONU KAMP DÖNEM VE FİYATLARI
2019 Yılı Yaz Sezonu Kamp Dönem ve Fiyatları Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının "www.sosyalhizmetler.pol.tr" internet adresinde yayınlanmıştır. Kamp hizmetlerinden faydalanmak isteyenlerinm en geç 3 Mayıs 2019 tarihine kadar müracaat formunu doldurarak internet, fax veya posta yoluyla kamp hizmeti veren tesise müracaat etmeleri gerekmektedir.

 
Emniyet Genel Müdürümüzün katılımıyla E.Emniyet Müdürü Azmi DERİN’e Vefa ve Saygı Yemeği düzenlendi
E.Emniyet Müdürü Azmi DERİN’e, Emniyet Genel Müdürü Sayın Celal UZUNKAYA’nın katılımlarıyla Antalyada vefa ve saygı gecesi düzenlenmiştir.
 
Dernek Genel Başkanımız Sayın İsmail Çalışkan Polis Radyosunun Emniyet Saati Programına katıldı
Dernek Genel Başkanımız Sayın İsmail Çalışkan 13 Şubat 2019 günü Türkiye Polis Radyosunun “3-4 Nöbeti: Emniyet Saati" programına konuk olarak. Derneğimiz, teşkilatımız ve tüm emeklilermizle ilgili sohbet ettmiştir.

 
Emniyet Genel Müdürlüğü Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Dairesinden Duyuru

Medya Halkla İlişkiler Daire Başkanlığından Derneğimize ulaşan yazıya göre; Emniyet Genel Müdürlüğünün süreli yayını olan Polis Dergisinin 2019 yılında çıkarılacak ilk sayısında yayınlanmak üzere Ocak-Şubat-Mart aylarını kapsayacak şekilde dergide yer almasında fayda olacağı değerlendirilen mesleki, hukuki, sosyal, kültürel ve bilimsel alanlardaki gelişmelerin, teşkilatta önemli olay, faaliyet, operasyon ve etkinliklerinin, teşkilatımızda görevli her rütbededeki personelimizle yapılacak röportaj ve söyleşilerin, özlük hakları ile ilgili gelişmelerin, mevzuat değişikliklerinin, çalışmakta olan veya emekli teşkilat mensuplarımızın mesleki tecrübelerini aktarmak üzere yazacağı kitap, makale, anı, deneme, edebi eser, şiir v.b. yazıların içerikleri destekleyici mahiyette resimler (1 MB ve üzeri boyutta) ve iletişim bilgileri (telefon, e-posta adres, çalıştığı birim) ile birlikte eser sahipleri yayın hakları devir formu doldurulmak suretiyle Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Daire Başkanlığı mail adresi Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır e-posta adresine 22 Şubat 2019 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir. Bilgilerinize

 
Şubat Ayı Sohbet Toplantımız
Derneğimiz Şubat ayı sohbet ve bilgilendirme toplantısı 5 Şubat 2019 Salı günü üyelerimizin yoğun katılımıyla dernek genel merkezinde yapılmıştır...
 
Merhum Emniyet Müdürü Necdet Menzir Mezarı Başında Anıldı.
Eski Ulaştırma Bakanı ve İStanbul Emniyet Müdürü Necdet MENZİR mezarı başında anıldı
 
Şehit Emniyet Müdürü Nurettin ERSOY Manisa Salihlideki mezarı başında anıldı.
MARDİN'in Nusaybin İlçe Emniyet Müdürü'yken 1996 yılında şehit olan Emniyet Müdürü Nurettin Ersoy, memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde mezarı başında anıldı
 
Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Mezarı başında anıldı

Diyarbakır'da uğradığı saldırıda 5 silah arkadaşıyla hayatını kaybeden Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, şehadetinin 18'inci yılında Sakarya'nın Hendek ilçesindeki mezarı başında anıldı.

 
Ocak Ayı Sohbet Toplantımız
Derneğimiz 2019 yılının ilk sohbet ve bilgilendirme toplantısı 8 Ocak 2019 Salı günü üyelerimizin katılımıyla dernek genel merkezinde yapılmıştır.Tüm katılımcılarımıza teşekkür ederiz
 
Uludağ Polis Evi ve Kongre Merkeziyle İlgili Duyuru
Emekli Emniyet Teşkilatı Mensubu ve beraberindeki yakınlarının; Uludağ Polis Egitim ve Kongre Merkezi imkanlarından daha fazla yararlanabilmeleri amacıyla,03 Şubat-01 Nisan 2019 tarihleri arasında....

 
Diyarbakır, Batman ve Mardin Emniyet Müdürlükleri Ziyaretlerimiz
Dernek Genel Başkanımız Sayın İsamil ÇALIŞKAN ve Genel Saymanımız İrfan TOMRUK, 17/18/19 Aralık TEMÜD-DER faaliyetlerimiz kapsamında Diyarbakır Emniyet Müdürümüz Sayın Tacettin Aslan, Mardin Emniyet Müdürümüz Sayın Hasan Onar, Batman Emniyet Müdürümüz Sayın Mehmet Ali Akkaplan ve mesai arkadaşlarını ziyaret etmişlerdir.
 
Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi Ziyaretimiz
Dernek Genel Başkanımız Sayın İsmail ÇALIŞKAN ve Genel Saymanımız İrfan TOMRUK, Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Sayın Ünsal Hayal ve Koordinatör Müdür Gürkan Erişiri ziyaret ederek kendilerine şilt takdim etmişlerdir.
 
Uşak Emniyet Müdürü Ziyaretimiz
Dernek Genel Başkanımız Sayın İsmail ÇALIŞKAN ve Genel Saymanımız İrfan TOMRUK Uşak Emniyet Müdürü Sayın İbrahim ERGÜDER'i makamında ziyaret etmişlerdir.
 
Aralık Ayı Sohbet Toplantımız
TEMÜD-DER Aralık Ayı sohbet ve bilgilendirme toplantımız 4 Aralık 2018 Salı günü yeni üyelerimizin de katılımıyla, dernek genel merkezinde yapılmıştır.Tüm katılımcılarımıza teşekkür ederiz
 
Rize Emniyet Müdürü Şehit Oldu
Rize İl Emniyet Müdürümüz 1.Sınıf Emniyet Müdürü Altuğ VERDİ 11.12.2018 tarihinde makamında uğradığı saldırı sonucu şehit olmuştur.
 
Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığından Polis Müzesi İle İlgili Duyuru
Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığından Polis Müzesi İle İlgili Duyuru
 
Genel Başkanımız Sayın İsmail Çalışkan Özel Harekat Başkanını Ziyaret Etti
Dernek Genel Başkanımız Sayın İsmail ÇALIŞKAN Özel Harekat Başkanı Sayın Selami TÜRKER'i ziyaret ederek, tüm personeliyle birlikte büyük bir özveriyle yürüttüğü görevinde başarılar dilemiştir.
 
TEMÜDDER İzmir Şubemizle birlikte Sayın Genel Müdürüzümü ziyaret ettik
Türkiye Emekli Emniyet Müdürleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Sayın İsmail Çalışkan ve Genel Başkan Yrd. Ahmet Sarıca, İzmir Şube Başkanımız Erdinç Sadıç ve yönetim kurulu üyeleri Ömer Kılıç, Yusuf Ünsal, Nizamettin Oflazoğlu, Adem Aydemir, Emniyet Genel Müdürümüz Sayın Celal Uzunkaya’ya nezaket ziyaretinde bulunarak görevinde başarılar dilediler.
 
BÜYÜK ÖNDERİMİZ MUSTAFA KEMAL ATATÜRKÜ SAYGI,RAHMET VE MİNNETLE ANIYORUZ.
 
Kasım Ayı Sohbet Toplantımız
Dernek genel merkezimizin tadilat ve tefrişinden sonra ilk sohbet toplantımız 6 Kasım 2018 Salı günü üyelerimizin yoğun katılımıyla gerçekleşti
 
Derneğimiz de 3600 Ek Göstergeye Destek Veriyor.
Dernek Genel Başkanımız İsmail Çalışkan Emekli Polis Dernekleri başkan ve yöneticileriyle İstanbulda biraraya gelerek 3600 ek gösterge mücadelesine destek vermiştir.
 
Emniyet Genel Müdürümüz Sayın Celal Uzunkaya üyelerimiz ile kahvaltı programında bir araya geldi
Emniyet Genel Müdürümüz Sayın Celal Uzunkaya, Üyelerimiz ile kahvaltı programında bir araya geldi.
 
Uludağ PEKOM yılbaşı ve sömestr tatili özel programı yayınlandı
Uludağ PEKOM yılbaşı ve sömestr tatili özel programı yayınlandı detaylar haberin devamında...
 
İstanbul Şube Üyemiz E.Emniyet Müdürü Ender ŞAHİN'in yeni kitapı yayınlandı
İstanbul Şube Üyemiz E. Emniyet Müdürü Ender ŞAHİN'in "Her Şey Bir Tesadüfle Başladı" isimli yeni kitapı yayınlandı
 
Üyelerimize Davet
21-30 Eylül tarihlerinde ki Antalya Expodaki DünyaKardeşlik Festivali etkinliklerine Tüm Üyelerimiz davetlidir.
 
 
 

 
Üyemiz Hüseyin GÜLÇİÇEK'in yeni kitabı çıktı....
Üyemiz E.1. Sınıf Emniyet Müdürü Hüseyin GÜLÇİÇEK'in yeni kitabı Bir Polisin Hatıra Defteri yayınlandı
 
Emniyet Genel Müdürümüzü Makamında Ziyaret Ettik
Emniyet Genel Müdürümüz Sınıf Üstü Emniyet Müdürü Sn Celal UZUNKAYAyı TEMÜD-DER yönetimi olarak makamında ziyaret ettik.
 
Türkiye Geneli Medical Park Hastaneleri İle İndirim Anlaşması Yapılmıştır.
Türkiye geneli Medical park hastaneleri ile indirim anlaşması yapılmıştır.
 
Zabıta Haftası Kutlama Ziyaretimiz
Dernek Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Zekai BALOĞLU Zabıta Teşkilatının 192. Kuruluş yıldönümü nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Sayın Oğuzhan Yücel ile Zabıta Şube Müdürlerini makamlarında ziyaret etti.
 
Antalya Şubemizden Duyuru
Antalya Kültür Eğitim Vakfı, AKEV Kolejininin;TEMÜD-DER Üyesi Müdürlerimizin çocukları ve torunlarına %15 indirim yapacağına dair anlaşması için tıklayınız...
 
Derneğimiz Uğur Okullarıyla İndirim Anlaşması Yaptı
Değerli Üyelerimiz, Uğur Okulları öğrenim görecek TEMÜDDER üyelerimizin çocukları ve torunlarına %40 eğitim indirimi yapılacağına dair Antalya şube başkanımız Sayın Feyzullah ARSLAN tarafından anlaşma yapılmıştır. Kayıt yaptıracak üyelerin Derneğimizden üye olduklarına dair belge almaları gerekmektedir.
 
CELAL UZUNKAYA EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ OLDU
1972 senesinden bu yana Emniyet Teşkilâtının içinde bulunan ve Teşkilatımızın her rütbesinde çalışan Balıkesir, İzmir, Antalya Emniyet Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdür yardımcılığı görevlerini başarıyla yapmış olan, Kamu Güvenliği Müsteşarlığı Müşaviri Sayın Celal UZUNKAYA Emniyet Genel Müdürlüğüne atanmıştır.
 
Üyelerimize Özel Sigorta İndirimi
TEMÜDDER üyelerimize özel; Sigorta Birimi acenteliği üzerinden trafik, kasko, iş yeri, konut, ferdi kaza, all risk, sorumluluk ve deprem poliçeleri için %30 indirim
 
VEFAT İLANI
ÜYEMIZ E.1.SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ TURHAN ŞAHİNLER VEFAT ETMISTIR. CENAZESI 24.03.2018 PERSEMBE GÜNÜ ÖGLE NAMAZI SONRASI ANKARA KARSIYAKA CAMIINDEN KALDIRILARAK AYNI YER MEZARLIĞINDA DEFNEDİLMİŞTİR. MERHUMA ALLAH'TAN RAHMET YAKINLARINA BASSAGLIGI DILERIZ. TEMÜDDER MERKEZ YÖNETİM KURULU

 
"Yarınlara Geç Kalmadan" İsimli Tiyatro Projemiz Gerçekleşti
Derneğimizin sosyal sorumluluk projesi olan "Yarınlara Geç Kalmadan" isimli tiyatro oyunu sahnelendi.
 
Yönetim Kurulu Ziyaretleri
Ankara Valisi Sayın Ercan Topaca ve Büyükşehir Bel.Zabıta Dairesi Bşk.Sayın Oğuzhan Yücel’i TEMÜDDER merkez yönetim kurulu olarak ziyaret ettik.
 
VEFAT İLANI
E.1.SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ M.ALİ ÖZEN VEFAT ETMISTIR. CENAZESI 14 MAYIS PAZARTESİ GÜNÜ ÖĞLE NAMAZI SONRASI ANKARA KARSIYAKA CAMIINDEN KALDIRILARAK AYNI YER MEZARLIĞINDA DEFNEDİLMİŞTİR. MERHUMA ALLAH'TAN RAHMET YAKINLARINA BASSAGLIGI DILERIZ.

 
DERNEĞİMİZ 9. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI
Türkiye Emekli Emniyet Müdürleri Derneği 9. Olğan Genel Kurul Toplantısı 17.04.2018 Salı günü Ankara Polis Evinde Saat 13.30'da yapıldı.

 
TEMÜD-DER ÜYELERİ FİDAN DİKTİ
Türkiye Emekli Emniyet Müdürleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TEMÜD-DER) tarafından Antalya Kurşunlu Mezarlığı ve Kurşunlu Şelalesi yakınında Orman İşletme Müdürlüğü tarafından tahsis edilen ağaçlandırma alanına fidan dikildi.
 
9. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI
Derneğimiz 9. Olağan Genel Kurul İanı...
 
MEDİCAL PARK POLİS HAFTASI SAĞLIK PROGRAMI
4 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında geçerli Emniyet görevlileri ve 1. derece yakınlarına check up indirimi
 
10 NİSAN POLİS HAFTASI KUTLU OLSUN
Tüm Polis Teşkilatının Polis Bayramını kutluyor sağlık, huzur ve mutluluklar diliyoruz...
 
VEFAT İLANI
Üyemiz E 1. Sınıf Emniyet Müdürü Fahrettin DİCLE 04 Nisan 2018 günü vefat etmiştir. Cenazesi 5 Nisan 2018 Günü Tokat İli Niksar ilçesinde öğle namazı sonrası defnedilmiştir. Merhuma Allahtan rahmet ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz
 
Polis Koleji Resim Öğretmeni Gönül Erkmen Derneğimizi Ziyaret Etti.
09/03 Polis Koleji resim öğretmeni Sayın Gönül Erkmen(1974-1986 görev yaptı) Genel Merkezimizi ziyaret ettiler.
 
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlu Olsun
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlu Olsun
 
Mart Ayı Sohbet Toplantımız
6 Mart 2018 Salı günü gerçekleştirilen sohbet toplantımız üye ve mensuplarımızın yoğun katılımıyla gerçekleşti.
 
VEFAT İLANI
Üyemiz E.1.Sınıf Emniyet Müdürü Şuayip DOĞANÇ vefat etmiştir. Cenazesi 6 Mart 2018 Salı günü Kocatepe Camiinden öğle namazını müteakip kaldırılıp. Kastamonu İli Taşköprü İlçesinde defnedilmiştir. Merhuma Allahtan rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz.
 
 
BALKAN TURU BİLGİLERİ
4-12 Mayıs Ohri-Podgorica-Mostar-Saraybosna-Belgrad-Üsküp-Selanik turu planlanmaktadır.
 
Genel Başkanımız Sayın İsmail ÇALIŞKAN Fenerbaçe Spor Kulubü Ankara Şubesi başkanlığına seçildi
TEMÜD-DER Genel Başkanımız Sayın İsmail ÇALIŞKAN Fenerbaçe Spor Kulubü Ankara Şubesi başkanlığına seçildi
 
Afyonkarahisar Emniyet Müdürünü Ziyaret
TEMÜD-DER Genel Merkez Başkanımız Sayın İsmail ÇALIŞKAN, Genel Başkan Yardımcımız Doğan IRMAK ile birlikte Afyonkarahisar Emniyet Müdürü Sayın Fahrettin ŞEN'i makamında ziyaret etmişlerdir.
 
Emniyet Müdürü Behçet Oktay ölüm yıldönümünde anıldı
Özel Harekat Eski Daire Başkanlarından Behçet Oktay 9. ölüm yıl dönümünde anıldı. Anma toplantısına Eski Emniyet Genel Müdür Yardımcılarından Sayın Emin ASLAN, Sayın Sabri UZUN, Dernek Genel Başkanımız Sayın İsmail ÇALIŞKAN ve yönetim kurulu üyemiz Ahmet SARICA,Ankara Emekli Özel Harekatçılar Derneği Başkanı Sayın Celal ERTAŞ, ailesi, sevenleri, meslektaşları, basın mensupları katılmışlardır.

 
Türkiye İle Yunanistan Bir Adım Daha Yakınlaşıyor
Uluslararası Rodos Yazarlar ve Çevirmenler Merkezi ile Bahçeşehir Üniversitesi Edebiyat Projeleri Geliştirme Arama Konferansı" Yeni İşbirliklerinin Kapısını Aralayacak...
 
Ankara Emniyet Müdürü Ziyareti
Dernek Genel Başkanımız Sayın İsmail ÇALIŞKAN, Genel Saymanımız Zekai BALOĞLU, Yönetim Kurulu Üyemiz Ahmet SARICA ve üyemiz Ayhan ÇANKAYA ile birlikte Ankara Emniyet Müdürümüz Sayın Servet YILMAZ'ı makamında ziyaret etmişlerdir.
 
Antalya İl Emniyet Müdürünü Ziyaret Ettik
Antalya İl Emniyet Müdürü Sayın Celal UZUNKAYA ziyareti
 
Şubat Ayı Sohbet Toplantımız
6 Şubat 2018 Salı günü yapılan Aylık Sohbet toplantısı üyelerimizin yoğun katılımıyla gerçekleşti.Üyelerimiz geçmiş anılarını ve emeklilik günlerindeki yaşamlarını birbirleriyle paylaştılar.
Genel Başkanımız Sayın İsmail ÇALIŞKAN, dernek çalışmalarıyla ilgili üyelerimize bilgilendirmede bulunmuştur.
 
Çankaya Belediye Başkanını Ziyaret Ettik
Değerli üyemiz Feyzullah Arslan'ın yazmış olduğu “Yarınlara Geç Kalmadan” adlı uyuşturucu bağımlılığına dikkat çeken, tiyatro oyunu Devlet tiyatrolarında, yurtiçinde ve yurtdışında bir çok kez sahnelenmiştir.Bu oyununun tekrar sahnelenmesi için...
 
Necdet Menzir Mezarı başında anıldı.
Eski Ulaştırma Bakanı ve İstanbul Emniyet Müdürü Necdet Menzir mezarı başında anıldı.
 
TEMÜD-DER Antalya Şubesi Genel Kurulu Yapıldı
Antalya Şubemizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Ocak 2018 Çarşamba günü Antalya Polis Evinde yapıldı.
 
Şehit Emniyet Müdürü Nurettin Ersoy Mezarı Başında Anıldı
Nusaybin Emniyet Müdürlüğü görevindeyken 1996 yılında şehit olan Emniyet Müdürü Nurettin Ersoy, Manisa’nın Salihli ilçesinde mezarı başında dualarla anıldı
 
GAFFAR OKKAN MEZARI BAŞINDA ANILDI
Diyarbakır Emniyet Müdürü iken 24 Ocak 2001'de uğradığı silahlı saldırıda 5 polis memuruyla şehit edilen Ali Gaffar Okkan için Sakarya'da anma töreni düzenlendi.
 
LİV HOSPİTALDAN DUYURU
Liv Hospital Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü hergün (Pazar dahil) 00.00'a kadar hizmet vermektedir. Detaylı bilgi ve randevu için 444 45 48
 
TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI
 Derneğimizle Sigorta Birimi Acenteliği arasında üyelerimiz ve yakınları için hiçbir fark ödemeden...
 
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLU OLSUN
Baş Öğretmenimiz Atatürk ve Şehit Öğretmenlerimizi Saygıyla Anıyor,Tüm Öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü Kutluyoruz
 
ANITKABİR ZİYARETİ

Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 79’uncu yıldönümünde Emniyet Teşkilatından Anıtkabir’e ziyaret

 
ÜYE VE MENSUPLARIMIZIN DİKKATİNE
Metin Hukuk Bürosunun 30 yılı aşan emekli ikramiye haklarıyla ilgili yeni bilgilendirmesi...
 
EMNİYET MÜDÜRLERİ ATAMA KARARNAMESİ
Resmi Gazete'de yayımlanan İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile 22 ilin emniyet müdürü değişirken, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Servet Yılmaz getirildi.
 
SOSYAL TESİSLERDE KONAKLAMA HAKKINDA
Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Tesislerinden faydalanmak için müracaat eden meslektaşlarımız ve misafirlerin zaman zaman olumsuz tavır ve davranışlarla karşılaştıkları şeklindeki şikayetleri üzerine, Emniyet Genel Müdürü Sayın Selami ALTINOK imzalı bir genelge yayınlanarak tüm birimlere gönderilmiştir.

 
EMNİYETTE TERFİ VE EMEKLİ EDİLEN MÜDÜRLER
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Yüksek Değerlendirme Kurulu ve Merkez Değerlendirme Kurulunca terfileri uygun görülen ve emekliye sevk edilmesi kararlaştırılan...
 
PRAG-VİYANA-BUDAPEŞTE TURU
Değerli üyelerimiz 22 Ekim-29 Ekim 2017 tarihleri arasında Prag-Viyana-Budapeşte turu düzenlenecektir.
 
TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASINDA 21.06.2017 SON GÜN
Derneğimizle Sigorta Birimi Acenteliği arasında üyelerimiz ve yakınları için hiçbir fark ödemeden Ankara Liv Hospital ve Türkiye geneli tüm Medicalpark (İzmir hariç) Hastanelerinde geçerli olmak üzere geçmişten gelen hastalıkları kapsayan tamamlayıcı sağlık sigortası anlaşması yapılmıştır.
 
SİGORTA BİRİMİ İLE DERNEĞİMİZ ARASINDA İMZALANAN ANLAŞMA
Derneğimizle Sigorta Birimi Acenteliği arasında üyelerimiz ve yakınları için hiçbir fark ödemeden İzmir Medicalpark hariç Türkiye geneli tüm Medicalpark ve Ankara Liv Hastanelerinde geçerli olmak üzere geçmişten gelen hastalıkları kapsayan tamamlayıcı sağlık sigortası anlaşması yapılmıştır
 
CAPITAL COUNTRY CLUB'DAN ÜYELERİMİZE VE YAKINLARINA ÖZEL İNDİRİM
Capital Country Club'ın üyelerimize ve yakınlarına özel indirim fırsatları için tıklayınız...
 
ENGİN TIP MERKEZİ YAZ FIRSATLARI
Anlaşmalı Sağlık Kurumu Engin Tıp Merkezi Yaz Fırsatları
 
AFYONKARAHİSAR PMEM KAMP DÖNEM VE FİYATLARI
Afyonkarahisar PMEM Müdürlüğü Kamp Dönem ve Fiyatları
 
ŞEHİTLERİMİZ İÇİN TAZİYE MESAJI
31 Mayıs 2017 Çarşamba günü, Şırnak/Şenoba mevkiinde düşen helikopterde şehit olan Kahraman Askerlerimize Allah'tan rahmet, değerli ailelerine ve yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır diliyoruz...
 
LİV HOSPİTAL VE MEDİCALPARK HASTANELERİNDE GEÇERLİ ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ŞARTLARI
Değerli Üyelerimiz Liv Hospital ve Medicalpark Hastanelerini kapsayan ve geçmişten gelen rahatsızlıkları karşılayan sağlık sigortası detayları için tıklayınız...
 
2017 BOŞ KAMP DÖNEMLERİ
Aydın-Didim, Balıkesir-Ayvalık, Adana -Yumurtalık, İzmir- Urla Kamplarındaki boş odalarla ilgii bilgilendirme...
 
YENİ ÜYELERİMİZ

 Derneğimize Yeni Üye Olanlar 

 
DERNEĞİMİZLE MEDİCAL PARK BATIKENT ANKARA HASTANESİ ARASINDA İNDİRİM ANLAŞMASI İMZALANDI
MLP Sağlık Hizmetleri bünyesinde bulunan Kent Koop. Mah. 237. Sk. Yenimahalle/ANKARA adresinde faaliyet gösteren Medical Park Batıkent Hastanesi ile derneğimiz arasında indirim anlaşması imzalanmıştır

 
SAYIN ŞENGÜL TİRYAKİ HOCAMIZI ZİYARET ETTİK

Derneğimiz yönetim kurulu üyeleri Ahmet SARICA ve Mehmet Salih KESMEZ Anneler Günü münasebetiyle Polis Koleji coğrafya öğretmenimiz sayın Şengül TİRYAKİ hocamızı evinde ziyaret etmişlerdir

 
SAYIN KEMAL ÖNAL DERNEĞİMİZİ ZİYARET ETTİ.
Önceki Emniyet Genel Müdürlerimizden Sayın Kemal Önal Valimiz derneğimizi ziyarete geldi.
 
BURSA ŞUBEMİZİN DERNEK LOKAL AÇILIŞI
TEMÜD -DER Bursa Şubesi üyelerimize güzel bir lokal kazandıran, şube Başkanımız Sayın Sebahattin Özel ve yönetim kurulu üyelerini yürekten kutluyoruz.
 
TEMÜD-DER 3-4 MAYIS AFYON TOPLANTISI
TEMÜDDER 3-4 Mayıs Afyon Toplantısı ve ziyaretler...
 
MAYIS AYI SOHBET TOPLANTIMIZ
2 Mayıs 2017 Salı Günü gerçeşleştirilen Aylık Sohbet Toplantımız...
 
TEMÜD-DER KUDRET HASTANELERİ İNDİRİM ANLAŞMASI
Değerli Üyelerimi Kudret Hastaneleri ile yaptığımız indirim anlaşması haberin detayındadır...
 
MAXTONE İŞİTME MERKEZİ İLE İNDİRİM ANLAŞMASI
Değerli üyelerimiz TEMÜD-DER ve Maxtone İşitme Merkezi arasında yapılan indirim anlaşması haberin detayındadır...
 
ŞEHİTLERİMİZ İÇİN TAZİYE MESAJI
Sayın Başkanımız İsmail ÇALIŞKAN'ın Şehitlerimiz için taziye mesajı...
 
ANKARA MEDİCALPARK HASTANESİNDE %50 İNDİRİM

Polis Haftası dolayısıyla Ankara Medicalparkda Geçerli olmak kaydıyla çalışan ve Emekli Emniyet Mensupları için...

 
TEMÜD-DER GENEL MERKEZ VE ŞUBELERİ 10 NİSAN ETKİNLİKLERİ
TEMÜDDER Genel Merkezi ve Şubelerimizin 10 Nisan Etkinliklerine katılımları...
 
POLİS HAFTASI DEKLARASYONU
Türkiye Polis Teşkilatı bu yıl 172. yılını kutluyor.
 
SAYIN MURAT BAŞESGİOĞLUNU ZİYARET ETTİK
Sayın Murat BAŞESGİOĞLU'nu ofisinde ziyaret ettik...
 
SAYIN FEYZULLAH ARSLAN DERNEĞİMİZİ ZİYARET ETTİ...
Sayın Feyzullah ARSLAN derneğimizi ziyaret etti.
 
İZMİR ŞUBEMİZİN DÜZENLEMİŞ OLDUĞU KARADENİZ GEZİSİ
İzmir Şubemizin düzenlemiş olduğu Karadeniz Gezi Programı...
 
2017 YAZ SEZONU KAMP DÖNEM VE FİYATLARI
Değerli üye ve mensuplarımız Ayvalık, Didim, Adana,Aydın, Bursa, Elazığ, İzmir, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı Polis Eğitim ve Dinlenme Tesisleri için belirlenen 2017 Yaz Sezonu Kamp Dönem ve Fiyat detayları için tıklayınız...
 
TEMÜD-DER & ENGİN TIP MERKEZİ İNDİRİM ANLAŞMASI
Değerli üyelerimiz TEMÜD-DER Genel Merkezi olarak Engin Tıp Merkeziyle yaptığımız sözleşme metni haberin detayındadır.
 
ENGİN TIP MERKEZİ CHECK UP ANLAŞMASI
 Özel Engin Tıp Merkezinden TEMÜD-DER üyeleri ve ve 1. derecede aile bireylerine özel 300 TL karşılığında kapsamlı Check up Taraması 
 
ENGİN TIP MERKEZİ GÖZ TARAMASI
Özel Engin Tıp Merkezinden TEMÜD-DER üyeleri ve birinci derece aile bireylerine özel ücretsiz Göz taraması için son gün 10 Nisan 2017 Pazartesi
 
TEMÜD-DER& GÜLHAN DOĞAN HUZUREVİ İNDİRİM ANLAŞMASI

Değerli üyelerimiz TEMÜD-DER Genel Merkezi olarak Gülhan Doğan Huzurevi & Yaşlı Bakım Merkeziyle yaptığımız sözleşme metni haberin detayındadır.

 
İSTANBUL ŞUBEMİZİN MERKEZ OPTİKLE İNDİRİM ANLAŞMASI
 TEMÜD-DER İstanbul Şubemiz'in İstanbul / Fatih'te bulunan MERKEZ OPTİK'le  yaptığı "TEMÜD-DER Üye kimlik kartı sahiplerinin" faydalanabileceği indirim anlaşması için tıklayınız...
 
BURSA ŞUBEMİZİN DORUK ÖZEL HASTANESİ İLE İNDİRİM SÖZLEŞMESİ
Temüdder Bursa Şubemiz Bursa Doruk Özel Hastanesi ile Sağlık Hizmetleri Satın Alma Sözleşmesi İmzalamıştır.
 
EMEKLİ MÜDÜRLERİN ANTALYA BULUŞMASI
Antalya Emniyet Müdürümüzün emeklilerimiz için düzenlemiş olduğu Pazar Kahvaltısı
 
YENİ ÜYELERİMİZ
 Derneğimize Şubat ayında üye olan E. Emniyet Müdürleri...
 
VEFAT EDEN MENSUPLARIMIZ
Vefat Eden üye ve mensuplarımız
 
AYLIK SOHBET TOPLANTIMIZ
Bu ayki sohbet toplantımızda (7 Mart Salı-dün) derneğimiz yönetimine bir ay önce seçilen yönetim kurulu üyeleri tarafından, önceki yönetimde görev alan büyüklerimize hizmetlerinden dolayı, üzerinde derneğimizin logosu bulunan birer kalem takımı toplantımıza katılan değerli üyelerimiz Sayın Yılmaz ERGUN, Sayın Ünal ERKAN, Sayın A.Cemil SERHADLI ve Sayın M.Orhan TAŞANLAR tarafından ayrı ayrı takdim edilmiştir.
 
SAYIN MAHMUT KARAASLAN'I MAKAMINDA ZİYARET ETTİK
TEMÜD-DER Genel Merkez yönetimi Ankara Emniyet Müdürümüz Sayın Mahmut KARAASLAN'ı makamında ziyaret etti.
 
TEMÜD-DER MAYAGÖZ İŞBİRLİĞİ
Özel Ankara Maya Göz Hastalıkları Merkezinden TEMÜDDER çalışanları,üyeleri ile bakmakla yükümlü oldukları yakınlarına özel 14.02.2017-31.12.2017 tarihleri arasında özel indirim tablosu ve imzalanan protokol için tıklayınız...
 
TEMÜDDER YENİ YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI
TEMÜDDER 5. Olağanüstü Genel Kurul sonucu yeni seçilen Yönetim ve Denetim Kurulları görev dağılımı
 
Vefat Eden Üyemiz
Bursa Şube üyemiz E. 1. Sınıf Emniyet Müdürü Firar DEMİR vefat etmiştir. 
 
TEMÜDDER Genel Merkez Yeni Üyemiz
 
TEMÜDDER GENEL MERKEZ YENİ ÜYELER
 
İZMİR ŞUBE YENİ ÜYELER
 
 
ÜYELERİMİZİN BİLGİLERİNE
ŞİFAGER Sağlıklı Yaşam Merkezinden Üyelerimize Özel İndirim
 
TEMÜDDER Bursa Şube Yeni Üyeler
 
DAVET ve DUYURU
14 Kasım Pazartesi ‘’Dünya Diyabet Günü’ kapsamında Dünyagöz Tunus’ta Farkındalık Paneli düzenleniyor
 
DAVET ve DUYURU
Çayyolu Eğitim Kültür ve Geliştirme Vakfı Türk Sanat Müziği Korosu
 
Vefat Eden Üyemiz

 

Üyemiz Emekli Emniyet Genel Müdür Yard. Necdet ADIBELLİ vefat etti.

 
Vefat Eden Üyemiz
Vefat Eden Üyemiz Emekli Emniyet Müdürü Mehmet Reşat YILMAZ...
 
Vefat Eden Üyelerimiz
Vefat Eden Üyelerimiz
 
Vefat Eden İstanbul Şube Üyemiz
Vefat Eden Üyelerimiz
 
BURS VE YARDIMLAŞMA EĞİTİM FONUMUZ
Türkiye Emekli Emniyet Müdürleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Burs ve Yardımlaşma Eğitim Fonuna
 
Üyelerimizin Dikkatine
TEMÜD-DER 4. Olağanüstü Genel Kurulunda Dernek aidatlarının Yönetim Kurulunun teklif ettiği şekliyle giriş aidatlarının Ocak 2017 yılından geçerli olmak üzere 100,00 TL yine aynı şekilde yıllık aidatlarında Ocak 2017 yılından geçerli olmak üzere 200.00 TL olarak belirlenip oy çokluğu ile kabul edilmiştir.Konuyla ilgili Yönetim Kurulu Açıklması ve Banka hesap bilgileri aşağıda belirtilmiştir.
 
Üyelerimize Bilgilendirme
Dünya Göz Hastanesi Kampanyası
 
Vefat Eden İstanbul Şube Üyemiz
Vefat Eden İstanbul Şube Üyemiz
 
TEMÜDDER İzmir Şube Yeni Üyeler
TEMÜDDER İzmir Şube Yeni Üyeler
 
TEMÜDDER Genel Merkez Yeni Üyeler
TEMÜDDER Genel Merkez Yeni Üyeler
 
Vefat Eden Üyelerimiz
Vefat Eden Üyelerimiz
 
TEMÜDDER Genel Merkez Yeni Üyeler
TEMÜDDER Genel Merkez Yeni Üyeler
 
TEMÜDDER İstanbul Şube Yeni Üyeler
TEMÜDDER İstanbul Şube Yeni Üyeler
 
TEMÜDDER İzmir Şube Yeni Üyeler
TEMÜDDER İzmir Şube Yeni Üyeler
 
TEMÜDDER Bursa Şube Yeni Üyeler

 
Yeni Üyelerimiz
Yeni Üyelerimiz


 
Vefat Haberi
Bursa TEMÜDDER Üyemiz Emekli Emniyet Müdürü
 
ÜYELERİMİZE DUYURU
Dernek faaliyetlerimizi bağımlı olmaksızın devam ettirebilmek için dernek bünyesinde Dernek Tüzüğümüzün 2 B/5 maddesinden destek alarak “ Güvenlik Danışmanlık Ticari İşletmesi” adı altında bir “Limited Şirket” kurmayı planlıyoruz.
 
Şehitlerimiz

 
Vefat Haberi

 
Şehitlerimiz

 
Vefat Haberi

 
Vefat Haberi

 
Vefat Haberi

 
Mart Ayında Üye Olanlar

 
Vefat Haberi

 
Vefat Haberi

 
Vefat Eden Üyemiz

 
Şubat Ayında Üye Olanlar

 
DUYURU
DAHA ÖNCEKİ DUYURULARIMIZ DOĞRULTUSUNDA DERNEK GENEL MERKEZİ OLARAK EMEKLİ MENSUPLARIMIZIN SGK’DAN (EMEKLİ SANDIĞI) ALACAKLARINA İLİŞKİN
 
Üye ve Mensuplarımızın Dikkatine
TC Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin, Anayasa Mahkemesince İptali sonrası oluşabilecek emekli ikramiyesi hak iadesi ve buna yönelik idari dava açımı ile ilgili bilgi
 
Ocak Ayında Yeni Üyelerimiz
2015 Ocak Ayında Yeni Üyelerimiz
 
Vefat Eden Üyemiz
Genel Merkez Üyemiz E.Emniyet Müdürü Tuncer MERİÇ...
 
Aralık Ayında Yeni Üyelerimiz
2014 Aralık Ayında Yeni Üyelerimiz
 
Vefat Eden Üyemiz
İstanbul Şube Üyemiz E.Emniyet Müdürü Şükrü Gürler...
 
Şehitlerimiz

 
Kasım Ayında Yeni Üyelerimiz

 
Vefat Haberi
ImageDerneğimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Göksenin Baş’ın değerli eşi ve derneğimiz üyesi Em.Emniyet Genel Müdür Yrd. Tahsin Baş 22 Temmuz 2013 Pazartesi günü vefat etmiştir. Merhuma allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
 
On Nisan Polis Bayramı
ImageÜLKEMİZE VE MİLLETİMİZE 168 YILDIR FEDAKÂRCA HİZMET ETMENİN GURURUNU YAŞAYAN TÜRK POLİS TEŞKİLATININ HİZMETTE VE EMEKLİ TÜM MENSUPLARINA, KURULUŞ YILDÖNÜMÜ VESİLESİYLE SAĞLIK, MUTLULUK VE BAŞARILAR DİLERKEN, ÜLKE VE MİLLET UĞRUNA ŞEHİT OLAN MESLEKTAŞLARIMIZA ALLAH’TAN RAHMET, ŞEHİTLERİMİZİN YAKINLARINA DA SABIR VE METANET DİLERİZ.
 
 

 

TEMÜD-DER MERKEZ YÖNETİM KURULU

 
Mart Ayında Derneğimize Üye olanlar
ImageYeni Üyelerimiz

1- Mualla KÜDÜK

2- Sakine Tülay ÖZEN

 

 
Şubat Ayında Derneğimize Üye Olanlar
ImageŞubat Ayında Derneğimize Üye Olanlar

1-Kâmil ÜNSAL

 
Polis Memuru Cengiz ENGİZEK şehit olmuştur
ImageMardin Devlet Hastanesi bölgesindeki ekip otosu hastane bahçesinde bulunduğu sırada terör örgütü mensuplarınca yapılan silahlı saldırı sonucu Mardin Emniyet Müdürlüğü kadrosunda bulunan Polis Memuru Cengiz ENGİZEK şehit olmuştur.
 
Ocak Ayında Derneğimize Üye Olanlar
ImageOcak Ayında Derneğimize Üye Olanlar

1- Aydın GÜNEY
2- Dr. Ahmet ÇİMEN
3- Abdullah ALDOĞAN

 

En Çok Okunan Dernek Haberleri